VTI National Transport Research Database

Svenska vägbeläggningars inverkan på trafikbuller (Swedish pavement impact on traffic noise)

  • Sandberg, Ulf
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-07-01 -- 2022-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/63340
Subject(s): Abstract: I befintliga beräkningsmodeller för trafikbuller används data för vägbeläggningars inverkan, som projektledaren tog fram åt Vägverket för många år sedan men som med tiden har blivit inaktuella och behöver kompletteras; i synnerhet med hänsyn till senaste årens framsteg med lågbullerbeläggningar. Genom att analysera, normera och sammanställa bullermätdata för ett stort antal vägbeläggningar som VTI har insamlat för många olika uppdragsgivare åren 2010-2015 avses underlag tas fram som användes för att uppdatera befintliga tabeller för korrektion av trafikbuller för svenska vägbeläggningar i aktuella beräkningsmodeller och i TRV:s effektsamband. Vidare tas underlag fram som anpassas till den nya europeiska beräkningsmodellen CNOSSOS.Abstract: The existing models for traffic data used for road surfacing of the impact that the project developed for the SNRA many years ago, but which over time have become outdated and need to be supplemented; in particular with regard to the progress in recent years with low noise asphalt pavement. By analyse, standardize and compile noise measurement data for a large number of road surfaces that VTI has collected for many different clients the years 2010-2015 provided information and assumptions that were used to update the existing tables for correcting traffic for Swedish road surfaces in the current calculation and TRV: s effect relationship. Further documentation is presented as adapt to the new European calculation model Cnossos.
Item type:

Powered by Koha