VTI National Transport Research Database

Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska - anpassning till Trafikverkets (Evaluation of ecosystem services of urban greenery - adaptation to the Swedish transportation)

  • Thorsson, Sofia
  • Göteborgs universitet, Universitet eller högskola, 202100-3153
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-01-01 -- 2017-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2016/63678
Subject(s): Abstract: Avtalet utgör ett tillägg till tidigare tecknat avtal med diarienummer 2010/11730. PM som på ett populärvetenskapligt sätt summerar projektet och fokuserar på de studieområden som är aktuella för Trafikverket (Skansen, lejonet och Kungsparken). I avtalet ingår även att hålla en workshop som erfarenhetsåterföring där bland annat medarbetare på Trafikverket bjuds in att delta. Den ursprungliga projektbeskrivningen lyder: Att utveckla kunskap och metoder som möjliggör identifiering och en samlad bedömning av den urbana grönskans ekosystemtjänster samt att ta fram strategier för hur grönskan kan användas för att främja hållbar stadsutveckling. Detta kommer ske genom att vi analyserar rumslig fördelning av urban grönska som underlag för att bedöma ett antal primära ekosystemtjänster (biologisk mångfald, bullerdämpning, luft- och vattenhantering, klimatreglering, markstabilisering och rekreation och välbefinnande); utvärdera tjänsternas nuvarande kvalité och förbättringspotential; samt analysera hur dessa samverkar. Ett antal grönområden i Göteborgsområdet med en gradient av grönska väljs ut för fallstudier. Studieområdet inom trafikinfrastrukturens grönyta/sidoområde ska vara representerat. Metoder inkluderar geografiska dataanalyser, fältmätningar, modellering, expertbedömningar och flerkriterieanalys (syntes).Abstract: The agreement is an addendum to the previously signed agreements with the registration number 2010/11730. A document written in a popular scientific manner that sums up the project and focuses on the areas of study that are relevant for the Swedish Transportation Administration (Skansen, Lejonet and Kungsparken). The agreement also include sponsorship of a workshop that presents the project, to which employees at the Swedish Transport Administration are invited to attend (among others). The original project description reads: To develop knowledge and methods that allow identification and an overall assessment of the urban green mound ecosystem services and to develop strategies for how greenery can be used to promote sustainable urban development. This will be done by analyzing the spatial distribution of urban greenery as a basis for assessing a number of primary ecosystem services (biodiversity, noise control, air and water management, climate control, soil stabilization and recreation and welfare); evaluate current service quality and improvement; and to analyze how these interact. A number of green areas in the Gothenburg area with a gradient of greenery are selected for case studies. The study area in traffic infrastructure, green space / side area should be represented. Methods include spatial data analysis, field measurements, modeling, expert assessments and flerkriterieanalys (synthesis).
Item type:

Powered by Koha