VTI National Transport Research Database

Uppkörda spårväxlar – orsak och konsekvens (Trailed railway switches - causes and consequences)

  • Hedström, Ragnar
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-08-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/62310
Subject(s): Online resources: Abstract: Uppkörda spårväxlar kostar årligen ca 10 miljoner kr för Trafikverket och skapar en mängd efterföljande problem med avseende på trafikstörningar samt återställande av uppkomna skador. Vad de faktiska kostnaderna för att återställa infrastrukturen och tågförseningar egentligen uppgår till är inte helt klarlagt. Antalet uppkörda spårväxlar finns det relativt bra information om, men informationen om orsaken till och konsekvensen av uppkörda växlar är bristfällig. Det finns flera anledningar till att en spårväxel blir uppkörd. En anledning kan vara en inträffad OSPA-händelse där det finns en stark koppling till signalsystemet. Andra orsaker kan vara arbetsmaskiner, fel handhavande, fel i växel, ställverksfel, fordonsfel, bristande underhåll, etc. Eftersom orsakerna till uppkörda växlar varierar kommer också konsekvensen att variera beroende på växeltyp och var i anläggningen (t.ex. huvudspår eller sidospår) den är placerad. Orsaken till och konsekvensen av uppkörda växlar har även en koppling till deras geografiska läge och den trafikbelastning de utsätts för. Det är därför angeläget att närmare analysera orsaken till uppkörda spårväxlar och vad det får för konsekvenser i form av exempelvis skadans omfattning, kostnad för reparation och återställande, trafikala konsekvenser, på vilka driftplatser/bandelar/stråk förekommer uppkörda spårväxlar.
Item type:

Powered by Koha