VTI National Transport Research Database

Kvalitativ uppföljning av totalentreprenader och funktionsentreprenader (Qualitative monitoring of design & build contracts and performance contracts)

  • Eriksson, Per-Erik
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-08-01 -- 2022-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/63119
Subject(s): Abstract: Projektet består av två delstudier och baserar sig på kvalitativa fallstudier genom främst intervjuer med beställare, konsulter och entreprenörer. Inom delstudie 1 kommer sex totalentreprenadprojekt där olika upphandlingsstrategier har använts att studeras. Delstudie 2 kommer att innefatta studier av funktionsentreprenader. Inom denna delstudie kommer 3st funktionsentreprenader utförda inom TRVs regi, och 2-3st funktionsentreprenader utförda i Holland studeras. Studien utförs således på redan avslutade projekt. Forskningsprojektet utgår från en upphandlingsteoretisk bas i bygglitteraturen, men även mer generella teorier kring innovationssystem, organisatoriskt lärande (exploration/exploitation), samt value co-creation är centrala för projektet. Vidare är det av central betydelse att projektet utgår från de uppföljningar som redan är gjorda hos TRV. Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur upphandlingsstrategier har implementerats och hur de har fungerat i praktiken samt hur upphandlingsstrategierna påverkat projektresultat i form av långsiktig produktivitet, vilket inkluderar både kortsiktig effektivitet och långsiktig innovation.Abstract: Substudy 2 will include study of performance contracts. Within this study three performance contracts carried out within TRV, and two to three performance contracts executed in Holland will be studied. The study is thus performed within already completed projects. The research is based on a procurement theoretical base in the construction literature, but also more general theories of innovation, organizational learning (exploration / exploitation), as well as value co-creation are central to the project. Furthermore, it is essential that the project is based on the monitoring that is already made within TRV. The aim of the research project is to investigate how procurement strategies are implemented and how they have worked in practice and how procurement strategies influenced the project results in the form of long-term productivity, which includes both short-term effectiveness and long-term innovation.
Item type:

Powered by Koha