VTI National Transport Research Database

Verifiering av RUFRIS som en alternativ metod för bestämning av höjdmätning (RUFRIS as an alternative method for determination of height, a verification study)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-06-23 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/59481
Subject(s): Online resources: Abstract: Etablering av utgångspunkter i höjd för nybyggnation och i förvaltningsskedet är kostsamt dels på grund av att mättekniken den traditionellt använda metoden avvägning är personalintensiv men även på grund av att utgångspunkter inte alltid finns tillgängliga i nära anslutning till arbetsområdet. Följande projekt avser att studera en alternativ metod till avvägning som baseras på kombinerade mätningar baserade på GNSS och totalstation kallad RUFRIS (RealtidsUppdaterad FRI-Station). Syftet är att med hjälp av redan insamlad data studera metodens mätosäkerhet kopplat till relevant kravställning vid olika tillämpningar.Abstract: Establishment of benchmarks in height for new and existing infrastructure is quite costly, partly due to levelling, the measurement procedure traditionally is used, is labour intensive and partly due to the lack of benchmarks with known heights close to the work areas. The following project will study an alternative method to levelling, based on a combination of observations from both GNSS-equipment and total stations called RUFRIS (real-time updated free-station). The aim is to use available data to study the uncertainty of the RUFRIS-method and compare it with the requirement definitions actual at different applications.
Item type:

Powered by Koha