VTI National Transport Research Database

Begreppsapparat och kvalitetssäkrad information för effektsamband för underhåll av järnvägar (Harmonisation of rail transport asset management definitions and data quality assurance)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-08-01 -- 2018-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2016/61672
Subject(s): Online resources: Abstract: Bakgrund. Denna projektansökan avser en fortsättning på förstudien ”Effektsamband för underhåll av järnväg: Förstudie” (TRV 2014/99007). Syftet med förstudien var att beskriva hur en formel för effektsamband mellan underhåll och merförsening, dvs. korrelation mellan åtgärd och effekt, för järnvägsinfrastruktur kan byggas upp, samt inventera vilka data en sådan formel behöver och vilka av dessa data som finns tillgängliga i Trafikverkets databaser. Tillgänglig data var tillräcklig inom projektet för att beräkna avstyrd merförsening per inspektion, dvs. ovan nämnda effektsamband. Från historiska data, var det kontakledning, räl och spårväxlar som gav mest avstyrd merförsening per inspektion. Men både data och begrepp i databaserna Bessy och Ofelia behöver studeras vidare för att avgöra kvaliteten och betydelsen avseende effektsambandet, m.a.o. resultatet kan ha varit en slump eftersom ingående data har osäkerheter. Denna problematik avses inom denna projektansökan; kvalitetssäkrad information och begreppsapparat (gemensamt språkbruk och sammanhang). Mer specifikt avser kvalitetssäkrad information granskning av Bessy och Ofelia datakvalitet, med inkludering av datakvalitetsramverk från ISO 8000, Eurostat och European Statistics frameworks, samt språkanalysverktyg (natural language processing). Begreppsapparaten för ledning, styrning och underhåll har växt i komplexitet med international-isering, standardisering, gränsöverskridande tågtrafik, större fokus på EU-projekt (Shift2Rail) och införsel av ISO 55 000. Denna begreppsapparat skulle vara behjälpt av att harmoniseras för effektiv styrning och kommunikation, både intern, t.ex. processer rörande Ofelia och Bessy, men även inom EU-projekt. Ett exempel är termen tillgänglighet, där det ska vara tydligt att dess betydelse är olika avseende transportpolitiska mål och ingenjörsvetenskap. Ett annat exempel är termer vid strategisk planering. Begreppsapparat och kvalitetssäkrad information hänger nära ihop eftersom båda bygger på gemensam terminologi. Begreppsapparaten utvecklas parallellt med kvalitetssäkrad information och baseras på European Standards, Svensk Standard, Internationell Elektroteknisk Vokabulär, ISO 55 000 och UIC. Projektansökan består därmed av två delprojekt, begreppsapparat och kvalitetssäkrad information, där kopplingen mellan delprojekten ligger i begreppen/definitionerna som används i data och processer rörande Ofelia och Bessy. Syfte/Mål. Syftet med projektet är att konstruera en harmoniserad svensk-engelsk begreppsapparat för ledning, styrning och underhåll, samt granska underhållsdata för att kvalitetssäkra information. Metoder. Metodval för begreppsapparat är litteraturstudie och expertbedömning. Metodvad för datakvalitet är litteraturstudie, applicering av datakvalitetsramverk och datorprogrammering (Matlab). Förväntad nytta. En uppdaterad begreppsapparat för ledning, styrning och underhåll av järnvägar, i linje med Trafik-verkets interna arbete och standarder, kan underlätta Trafikverkets interna processer, EU-projekt (med ökat inflytande), harmonisering av det europeiska transportsystemet och arbete med ISO 55 000. Arbetet med kvalitetssäkrad information kommer ge en kartläggning av Bessy och Ofelia datakvalitet och ge förslag på förbättringsåtgärder. Analysen kan även utöka förståelsen av datakvalitet, med in-kludering av datakvalitetsramverk, och på sikt stödja effektivare beslutsfattande. En granskad forskningsartikel ska publiceras, och i det fall journalen ifråga erbjuder open access, ska detta alternativ väljas och bekostas inom projektets budget. Forskningsartikeln kommer i första hand avse datakvalitet.
Item type:

Powered by Koha