VTI National Transport Research Database

Temperaturreducerande metoder för att undvika övertemperatur vid asfalttillverkning (Temperature reducing methods to avoid overheating during asphalt production)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-07-01 -- 2017-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2016/49406
Subject(s): Abstract: Att tillverka asfalt är en koldioxidproducerande verksamhet där stenmaterialet värms upp i en trumma innan det blandas med ett uppvärmt bindemedel i en blandare och bildar den asfalt som senare läggs ut på våra vägar och gator. När kall återvunnen asfaltsgranulat tillsätts i blandaren så behöver stenmaterialet värmas upp till ännu högre temperaturer för att kompensera för det kalla granulatet. Hur stor temperaturkompensationen som erfordras skiftar beroende på asfaltverk, fukt i granulatet, andel granulatinblandning och blandningstid. För att säkerställa rätt temperatur på den färdiga asfaltsmassan så förekommer högre temperatur på stenmaterialet än vad som bra för asfaltverket och inblandat bitumen. Även om asfaltgranulatet förvärms i så kallad parallelltrumma behövs ytterligare värme från överhettat stenmaterial. Övertemperaturen krävs för att massor med returasfalt ska bli väl blandade men också för att de upplevs som svårlagda, framförallt vid inblandning av stora mängder. Andra skäl till övertempreaturer är inblandning av polymerer som ger styva och svårhanterade massor och förvaring av asfalt under lång tid vid handläggning. Problemet har nått en sådan omfattning att det måste avhjälpas. Konsekvenserna blir annars förkortad livslängd hos beläggningarna, onödig belastning av yttre miljön (CO2) och försämrad arbetsmiljö.Abstract: Producing asphalt is a carbon-producing activities in which stone material is heated in a drum before it is mixed with a heated binder in a mixer to form the asphalt which was later posted on our roads and streets. When cold recycled asphalt granulate is added in the mixer so the rock material need be heated to even higher temperatures to compensate for the cold granulate. How large temperature compensation required varies depending on the asphalt, moisture in the granules, the proportion of granules interference and mixing. To ensure correct temperature of the finished asphalt mixture that occurs higher temperature of the rock material than is good for the asphalt plant and involved bitumen. Although reclaimed asphalt preheated in so-called parallel drum needed additional heat from the superheated rock. Over temperature required for lots of reclaimed asphalt should be well mixed but also because they are perceived as difficult understood, especially when compounded by large amounts. Other reasons to high temperature is the involvement of polymers that give stiff and difficult to handle lots and storage of asphalt for a long time in processing. The problem has reached such proportions that must be remedied. The consequences are otherwise shortened lifetime of coatings, unnecessary loading of the external environment (CO2) and deteriorated working environment.
Item type:

Powered by Koha