VTI National Transport Research Database

BVFF Utveckling av avancerade utvärderings-och konstruktionsmetoder för asfaltfogar. (BVFF Development of advanced evaulation and construction methods for asphalt)

  • Partl, Manfred
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-09-01 -- 2020-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/53717
Subject(s): Abstract: Asfaltbeläggningsfogar är en av de svagaste delarna i alla asfaltbeläggningar. Trots sin betydelse, finns det inga standardiserade utvärderingsverktyg för att utvärdera dessa. Detta projekt fokuserar på validering och vidareutveckling av de uppnådda resultaten från den nyligen genomförda studien om asfaltfogar i samarbete med entreprenadföretag. Denna forskning syftar till att undersöka mekanismerna för brott i fogarna som funktion av ogynnsam trafikbelastning och miljöförhållanden. Målet är att finna representativa utvärderingsmetoder samt byggteknik och alternativa material för att minska risken för fel i asfaltbeläggningar i förtid.Abstract: Asphalt pavement joints as one of the weakest parts of every asphalt pavement. Despite of their importance, there are no standardized evaluating tools for their evaluations. This project focuses on the validation and further development of the achieved results from the applicants’ recent study on asphalt joints with the collaboration of contracting companies. In this research, mechanisms of the joint failures as a function of unfavorable traffic loading and environmental conditions are explored to find representative evaluating methods as well as construction techniques and alternative materials to counteract premature pavement joints failures.
Item type:

Powered by Koha