VTI National Transport Research Database

Förstudie avseende kontroll av nivåer (Feasibility study on the control of levels)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-05-30 -- 2017-09-01 Registration number:
  • Trafikverket 2016/51563
Abstract: Förstudien omfattar en genomlysning av marknaden, nationellt såväl som internationellt, för att identifiera tillämpade metoder och klargöra det behovet av kontroller vid såväl nyproduktion som förvaltning. Resultatet används i förstudien för att studera de teoretiska aspekterna av kontrollen med syfte att välja ett antal lämpliga metoder. De teoretiska studierna görs med bas i mätmetodernas osäkerhet, egenskaper på kontrollytan och de funktionella krav som ställs på densamma. I förstudien identifieras även ett antal projekt som kan vara lämpliga att utföra i en framtida praktiska metodutvärdering.Abstract: The feasibility study includes an analysis of the market, both nationally and internationally, to identify the methods and clarify the need for controls on new production and management. The results are used in the feasibility study to study the theoretical aspects of control in order to select a number of suitable methods. The theoretical studies are based in The uncertainty, properties on the control surface and the functional requirements for the same. The pilot study also identified a number of projects that may be suitable to perform in a future practical method of evaluation.
Item type:

Powered by Koha