VTI National Transport Research Database

Hur säkra funktionen hos äldre linräckessystem? (How to secure functionality of cablebarriersystems log in use?)

  • Ekberg, Patrik
  • TRS Consulting AB, Svenskt företag eller organisation, 556961-0941
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-04-01 -- 2017-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/31205
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet bygger vidare på resultat från projekt id nr 5689 ”När behöver stållinan bytas? Kontroll av stållinor till wireräcken i driftskedet.” Linräcken består av ett flertal delar som t ex ändförankringar, stolpar, stolpfundament, stållinor, skarvar och infästningar. Idag saknas kunskap om hur upprepade fordonskollisioner, korrosion och andra skador inverkar på funktionen hos stållinor och tillhörande skarvar och infästningar. Under arbetets gång i projekt 5689 har ett antal nya frågeställningar framkommit. Dessa resultat pekar på att själva stållinan klarat sig bra i de äldre systemen, medan övriga komponenter har slitits eller åldrats på ett sätt som kan anses påverka funktionaliteten negativt hos linräckesystemet i sin helhet. Det är därför motiverat att med hjälp av simuleringar studera funktionen hos kritiska komponenter som presshylsor och infästningar i förankringar. Bristande funktion hos dessa komponenter är den huvudsakliga orsaken till för låg linspänning, viket sin tur påverkar funktionen hos hela det aktuella systemet. Den bristande funktionen märks i första hand i förändringar i räckets arbetsbredd (för stor fordonsinträngning), vilket i praktiken påverkar trafikantens säkerhet. Målet är att uppnå -Via simulering öka kunskapen om funktionaliteten hos äldre linräcken med olika defekter; -Stöd för val av åtgärd vid underhåll för att minska störningar, LCC-kostnader och uppnå en robust väganläggning; -Med denna ökade kunskap ta fram anvisningar för åtgärder, utbyte och kassation av komponenter i äldre linräckessystem.Abstract: The project aims at an enchanced understanding of the level of functionality maintained in cablebarriersystems long in use. The method for obtaining the goals set up in the project is computer simulation of vehicle impact. The results of the project is to produce guidelines for maintenance and inspection.
Item type:

Powered by Koha