VTI National Transport Research Database

BBT Kalibrering av lambda-metoden för dimensionering av stål- och samverkansbroar i Sverige – en förstudie. (BBT Calibration of damage equivalence (lambda) factors for design of steel and composite bridges in Sweden - a pilot study.)

  • Leander, John
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-05-02 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/41769
Subject(s): Abstract: Dimensionering av nya stål- och samverkansbroar görs i dag enligt föreskrifterna i Eurokoderna. Metoden för kontroll av utmattning bygger på teoretiska lastmodeller och s.k. skadeekvivalensfaktorer (lambda-faktorer) som tillsammas ska representera den verkliga lasten en bro utsätts för under sin livslängd. Metoden med skadeekvivalensfaktorer blev gällande i Sverige i och med att Eurokoderna trädde i kraft 2011. Innan dess utfördes utmattningskontrollen för laster enligt BRO 2004 och med utmattningshållfastheter enligt BSK 99. Även där användes en teoretisk lastmodell men anpassningen till den verkliga lastsituationen beaktades med en s.k. kollektivparameter. Brokonstruktörer har sedan övergången till Eurokoderna uppmärksammat tydliga skillnader i resultatet. Utmattningskontrollen har i större utsträckning än tidigare blivit utslagsgivande för stålkonstruktionernas dimensioner. Skillnaderna mellan tidigare föreskrifter och de som används i dag orsakar å ena sidan en skepsis mot de nya föreskrifterna, å andra sidan skapar de en oro för att broar dimensionerade enligt tidigare föreskrifter inte har tillräcklig kapacitet. Syftet med detta projekt är att utarbeta en lämplig metod för en kalibrering av Eurokodens sammansatta modell för utmattningsdimensionering, som beror av såväl lastmodellen som de tillhörande lambdafaktorerna. För kontroll av utmattning måste lastens storlek kopplas samman med antal cykler för att nå en representativ belastning för det svenska vägnätet. Ett övergripande mål är att förevisa stålbroar som ett säkert och konkurrenskraftigt alternativ i jämförelse med andra brotyper. Med resultatet från detta projekt som grund, kan en mer omfattande kalibrering av lambdafaktorerna genomföras som ett efterföljande projekt. Förstudien förväntas visa t.ex. hur mätningar av trafikintensitet och verkliga spänningskollektiv kan användas i kalibreringen. Resultatet förväntas också visa hur teoretiska simuleringar av trafiken kan utnyttjas.Abstract: Calibration of damage equivalence (lambda) factors for design of steel and composite bridges in Sweden.
Item type:

Powered by Koha