VTI National Transport Research Database

BBT Förstärkning av gamla samverkansbroar och förlängning av deras livslängd (BBT Strengthening and life extension of old composite bridges)

  • Collin, Peter
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-05-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/35252
Subject(s): Abstract: Broar är av avgörande betydelse för infrastrukturen runt om i världen. Med tusentals gamla stål- och samverkansbroar runt om i Europa finns det behov av rationella metoder för förstärkning av dem. Detta inte bara för att kompensera för deras åldrande, utan även för att kunna tillåta högre belastningar i framtiden. Att kunna förstärka och spara äldre broar bidrar även till en minskad miljöpåverkan, samtidigt som trafikstörningar kan minimeras genom innovativa förstärkningsmetoder. Det föreslagna projektet handlar om att i efterhand skapa samverkan mellan stål och betong, genom att installera skjuvförbindare underifrån och binda samman en stålbalks överfläns med överliggande betongplatta. Metoden kan användas för att skapa samverkan i äldre broar som dimensionerats utan samverkan, eller som förstärkningsmetod i de fall då skjuvförbindningen ej längre är tillräcklig, p.g.a. till exempel högre trafiklaster. För att öka kunskapen kring denna förstärkningsmetod kommer en fördjupad litteraturstudie att utföras, följt av tester på provkroppar i labbmiljö samt fältmätningar på en befintlig bro förstärkt med den för projektet aktuella tekniken. Såväl analytiska som numeriska modeller kommer att användas och kalibreras mot testresultaten, för att skapa ett underlag för generella dimensioneringsrekommendationer för förstärkningsmetoden. Resultaten kommer bland annat att spridas via vetenskapliga artiklar, konferensbidrag, RFCS-rapporter samt via en doktorsavhandling. Projektet är en del av det europeiska FoU-projektet (RFCS1) PROLIFE (Prolonging Lifetime of Old Steel and Steel-concrete Bridges). Det är ett samarbetsprojekt mellan sju forskningspartners från sex olika länder, och det koordineras av LTU. Inom projektet finns forskare, brokonstruktörer och materialleverantörer representerade. Den industriella förankringen skapar en god grund för att projektet ska kunna få genomslag och resultera i tillämpningar på broar runt om i Europa, och inte bara i Sverige. Som avstamp för forskningsprojektet kommer det att anordnas en Workshop där europeiska konstruktörer, forskare och broägare (trafikverk) kommer att vara representerade. Några av deltagarna i Workshopen kommer att utgöra den internationella referensgrupp som ska fungera som ett bollplank till forskningsgruppen och bidra till kunskapsspridningen både under projekttiden och efter projektavslutet.Abstract: Bridges are crucial for the infrastructure around the world. With thousands of old steel and composite bridges around Europe, there is need of rational methods for strengthening them. This not only to compensate for their aging, but also to allow higher loads in the future. Being able to strengthen and save older bridges also contribute to a reduced environmental impact, while traffic disruptions can be minimized through innovative strengthening techniques. The proposed project is to retrospectively create composite action between steel and concrete, by installing shear connectors from below the slab and connect the flange of a steel beams to an overlying concrete slab. The method can be used to create composite action in older bridges, or as reinforcement method where shear capacity no longer is sufficient, e.g. for higher traffic loads demands. To increase knowledge of this strengthening method an in-depth literature review will be performed, followed by tests on specimens in the lab and field measurements on an existing bridge reinforced with the studied technology. Both analytical and numerical models will be used and calibrated against the test results, to create a basis for the design recommendations. The results will spread through scientific articles, conference papers, reports, RFCS reports and through a doctoral thesis. The project is part of the European R&D project (RFCS1) ProLife (Prolonging Lifetime of Old Steel and Steel-concrete bridges). It is a collaboration between seven research partners from six different countries, and it is coordinated by Luleå University of Technology. In the projects researchers, bridge designers and material suppliers are represented. The industrial anchor creates a good basis for the project to have an impact and result in applications on bridges around Europe, and not just in Sweden. As a starting point for the project a workshop will be arranged, with European designers, researchers and infrastructure managers among the participants. Some of the participants in the workshop will be the international reference group that act as a sounding board for the research and contribute to spread knowledge both during the project and after the project finish.
Item type:

Powered by Koha