VTI National Transport Research Database

Utvärdering av samordnade varuleveranser i Stockholm Stad (Evaluation of co-ordinated goods distribution.)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-11-17 -- 2008-05-15 ; 200000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200603564
Subject(s): Abstract: Syftet med att samordna transporterna är att uppnå miljö och kostnadsvinster. Genom att synliggöra kostnaderna för varor respektive transporter kan kostnaderna minska. Fokus på beställning och transporter förväntas skapa incitament för att öka miljömedvetenheten hos beställarna. För att kunna mäta måluppfyllelse och effekter av samdistributionen skall ett nuläge tas fram. Genom att beskriva ett nuläge innan projektet samordnade varuleveranser startar och att kontinuerligt utvärdera och slutsammanställa resultaten så kan Stockholm Stad utläsa huruvida projektet uppnått uppställda mål. Utvärderingarna kommer att omfatta samma punkter som nulägesbeskrivningen och avser att mäta om följande mål uppnås: - Att minska kostnaderna för leverans av upphandlade varor med 30 % - Att reducera miljöpåverkan från trafiken i försöksområdet med 30 % - Att uppnå en ökad trafiksäkerhet - Att minska antalet transportkilometer inom Stadens gränser med 40 % - Att öka fyllnadsgraden i transportfordonen med 30 %.Abstract: The City of Stockholm has now purchased goods separated from the freight service. Earlier the City purchased goods free delivered i.e. freight included. Due to this, higher requirements are possible to set on the freight service. The City of Stockholms aims to make both economic- and environmental profits in the scheme. The scheme started 1st of November 2006 and will be evaluated annualy during the first four years. A Baseline scenario is also to be investigated. The evaluation will measure if the following goals are reached ; - 30% reduction of the delivery costs for puchased goods. - 30 % reduction of the emissions from the traffic in the area. - An increased traffic safety. - 40 % reduction in the vehicle kilometres within the cityarea. - 30 % increase of the loadrate of the distribution vehicles.
Item type:

Powered by Koha