VTI National Transport Research Database

Ökad kust- och inlandssjöfart för transport av jord och berg – case Stockholm, Södertörn och Västerås (Inland waterway transports of rock and soil material – case Stockholm, Södertörn and Västerås)

  • Lundberg, Kristina
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket ; 2016-04-01 -- 2017-01-31 Registration number:
  • Sjöfartsverket 1504169
Subject(s): Abstract: Dagens storstadsområden växer och trycket på att bygga nya bostäder och infrastruktur är stort. Detta ökar utmaningarna med massgodstransporter. Vid byggnation schaktas stora mängder jord- och bergmaterial upp från projektområdet och transporteras bort för kvittblivning, samtidigt som nya ballastmaterial från täkter transporteras in och används. Bara i Stockholms stad hanteras ungefär 400 bygg- och anläggningsprojekt samtidigt och i Stockholmsområdet hanteras årligen 11 miljoner ton täktmaterial och 5-15 miljoner ton jord- och bergmassor från olika bygg- och anläggningsprojekt. Jord- och bergtransporterna genomförs i princip uteslutande med lastbil. Idag uppgår transporter av jord- och bergmaterial mer än 25 % av den godsmängd som transporteras på svenska vägnätet. Dessa transporter är energikrävande och har stor klimatpåverkan. De ger förutom emissioner upphov till bland annat buller, trängsel och slitage av vägarna. Tunga lastbilstransporter i tätbebyggda områden där framkomligheten är begränsad är problematiska. Lastbilstransporternas kapacitetsanvändning är dessutom låg på grund av viktgränser och begränsade möjligheter till att ta returlaster. Transporternas energieffektivitet kan ökas och utsläppen minskas genom överflyttning av gods till mer energieffektiva trafikslag. Där har sjötransporter en stor potential både avseende energieffektivitet, minskade utsläpp och ledig kapacitet. Antagandet av EU-regelverket för inlandssjöfart i Sverige öppnar nya möjligheter för överflyttning, men flera principiella och praktiska frågor för tillämpning återstår obesvarade i dagsläget. Idag har lastbilstransporter flera fördelar: de erbjuder flexibilitet, korta ledtider, möjlighet att transportera godset från dörr till dörr och kräver ingen omlastning. Omlastningen utgör ofta en flaskhals i transportkedjan: den kräver utrustning och personal och kan därmed bli både tidskrävande och kostsam. Omlastningskostnaden kan vara av betydelse vid transporter av lågvärdigt gods som jord- och bergmassor. Ytterligare en faktor är brist på tillgängliga ytor som behövs för masshantering, och höga markpriser som gör att funktioner såsom materialhantering diskvalificeras. I dagsläget pågår implementeringen av regelverket för inlandssjöfart i Sverige. Detta betyder att EU-lagstiftningen anpassas till de svenska förhållandena och analyser på till exempel zonindelning av svenska farvattnen tas fram. De befintliga fartygen som trafikerar svenska inre vattenvägar är SOLAS-klassificerade, det vill säga anpassade för trafikera på öppet vatten. Vid implementering av inlandsklassificerade fartyg i Sverige behöver flera tekniska och säkerhetsrelaterade frågor lösas. Utöver fartygsspecifikationer behöver hela den multimodala transportkedjan utformas så att den blir fördelaktig för sjötransporter. Lämplig hanteringsutrustning och tillgång till lämpliga kajlägen eller lastageplatser är viktiga faktorer som behöver utrönas. Även olika transportpolitiska faktorer såsom utformningen av skatte- och avgiftsstrukturen (farleds- och hamnavgifter, eventuell vägslitageskatt etc.) påverkar möjligheterna till överflyttning. Det föreslagna projektet är en förstudie som kartlägger möjligheterna till överflyttning av jord- och bergtransporter från väg till sjötransporter. Studien görs i Stockholm, på Södertörn och i Västeråsområdet. Den utförs i under ledning av Luleå Tekniska Universitet och Ecoloop tillsammans med regionens kommuner, hamnar, byggentreprenörer och transportörer. Projektet avser att ta fram konkreta förslag på hur överflyttningen kan ske, ta fram kravspecifikationer för fartyg och hanteringsutrustning, kartlägga tillgången till kajlägen och lastageplatser och analysera hinder och föreslå sätt att övervinna dem. Förslag på demonstrationsprojekt kommer att indikeras.Abstract: Today's metropolitan areas are growing and the demand on new housing and infrastructure is great. This increases the challenges of trfansportation of soil and rock aggregates. Apart from the aggregate from quarries, needed for construction a large amount of excavated soil and rock generated from excavation is transporter from the project area and disposed. Only in the city of Stockholm roughly 400 construction projects simultaneously managed, for the Stockholm county this construction imply transport of about 11 million tonnes of quarry materials and 5-15 million tons of soil and rock materials from excavation. Soil and rock transport are carried out almost exclusively by trucks. Today, the transport of soil and rock constitutes more than 25% of the volume of goods transported on the Swedish road network. These transports are energy-intensive and have a large impact on the climate. Heavy transport also gives rise to emissions including noise, congestion and wear and tear of the roads. Truck transport in urban areas where access is restricted is problematic. Truck transports capabilities using the system are low because of weight limits and limited opportunities to take return loads. The energy efficiency of soil and rock transportation can be increased and emissions reduced through the transfer of goods to more energy efficient modes of transport. Shipping is one such mode with great potential both in terms of energy efficiency but also in reduced emissions and good capacity. The adoption of the EU regulatory framework for inland navigation in Sweden opens new opportunities for advancement, but several principal and practical questions of the application remain unanswered in the current situation. Today, the truck transportation offers advantages: flexibility, short lead times, the ability to transport goods from door to door and requires no reloading. The transshipment operation is often a bottleneck in the transport chain: it requires equipment and personnel and thus can be both time consuming and costly. Transshipment cost can be significant for shipments of low-value goods such as soil and rock material. Another factor is the lack of available space required for bulk handling, and high land prices that allow functions such material will be disqualified. Currently in Sweden there is an ongoing implementation of the regulatory framework for inland navigation. This means that EU legislation is being adapted to Swedish conditions and an analysis of zoning of Swedish waters is developed. The existing vessels operating on Swedish inland waterways to SOLAS regulations, that is, adapted to operate in open waters. In implementation of inland classified vessels in Sweden several technical and security issues needs to be resolved. In addition to vessel specifications the whole chain of multimodal transport needs to be designed so that it will be beneficial to maritime transport. Proper handling equipment and access to appropriate quays or wharves are important factors that need to be ascertained, as well as various transport policy factors such as the design of tax and fee schedule (fairway and port fees, possible distance based road tax “vägslitageskatt” etc.) affect the potential for modal shift. The proposed project is a preliminary study that analyses the opportunities for the transfer of soil and rock transport from road to sea transport. The study focuses on Stockholm, Södertörn and Västerås area. It is conducted in cooperation between LTU, Ecoloop, the region's municipalities, ports, relevant contractors and carriers. The project aims to develop concrete proposals on how the transfer can take place, developing specifications for vessels and handling equipment, mapping access to the quays and analyze barriers and suggest ways to overcome them. Proposals for demonstration projects will be displayed.
Item type:

Powered by Koha