VTI National Transport Research Database

Utveckling av metod för sociala konsekvensbedömningar för svensk transportplanering: ett transdisciplinärt angreppssätt (Development of methodology for social impact assessments Swedish transport planning: a trans-disciplinary approach)

  • Levin, Lena
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ; 2016-01-01 -- 2018-12-31 Subject(s): Abstract: Rutiner och verktyg för sociala konsekvensbedömningar (SKB) i transportplaneringen har utvecklats i många europeiska och internationella sammanhang. I Sverige har utvecklingsarbetet kring SKB för transportplanering dock bara börjat och ansträngningarna är spridda. Det finns exempelvis brister i svenska handböcker för hur man genomför miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och resultatet kan bli att den sociala dimensionen försummas i utredningsarbetet. Syftet med forskningsprojektet är att bidra med kunskapsutveckling kring dessa frågor. Genom samverkan mellan forskare och kollektivtrafikens aktörer ska samproducerad kunskap och varaktiga effekter uppnås. Det kan till exempel handla om att utveckla SKB-processer och produkter, kunskaper och färdigheter i SKB, samt beslut och åtgärder för förverkligande av social hållbarhet. En viktig kunskapskälla vid analys av sociala aspekter i transportplaneringen är olika aktörer som använder eller arbetar i transportsystemet, det vill säga medborgare, resenärer och utförare i kollektivtrafiken.
Item type:

Powered by Koha