VTI National Transport Research Database

Styrmedel för kollektivtrafikens utveckling och bidrag till ett hållbart samhälle (Policy instruments for developing public transport)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2013-01-01 -- 2015-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2013/43616
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet med projektet är att ge en samlad bild av vilka styrmedelsåtgärder som samhället förfogar över, beskriva hinder och möjligheter för användning av styrmedel i praktiken och föreslå hur styrmedelseffekter kan följas upp. Med styrmedel menas ofta icke-fysiska åtgärder av administrativ, ekonomisk eller informativ natur som kan bidra till transportsystemets utveckling i olika avseenden. Det kan till exempel röra sig om individuella val av mer hållbara transportslag eller effektivare användning av befintlig infrastruktur. Detta projekt riktar sig givetvis mot kollektivtrafik men kräver också en fokusering på alla typer av åtgärder som kan bidra till ökat resande och/eller minskade kostnader för trafiken.
Item type:

Powered by Koha