VTI National Transport Research Database

Automatisk mätning av asfaltprovkroppars resonansfrekvenser för bestämning av styvhetsmodul (Automated modal testing to determine stiffness of asphalt concrete)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-03-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/25962
Subject(s): Abstract: Asfaltens styvhetsmodul används till att prediktera asfaltbeläggningars bärförmåga och att dimensionera beläggningstjockleken. Asfaltens starka beroende av belastningstid och temperatur gör det dock utmanande att noggrant mäta styvheten. Traditionellt har metoder för att bestämma styvhet av asfalt krävt dyr utrustning samt varit komplicerade och tidskrävande. En ny metod som baseras på att utvärdera styvheten från resonansfrekvenser är däremot ekonomisk, noggrann och enkel att genomföra. Syftet med detta projekt är att vidareutveckla denna metod från att manuellt utföra resonansfrekvensmätningar till ett automatiserat system som applicerar lätta hammarslag på provkroppen samt mäter dess resulterande vibrationer. Detta gör att eventuella temperaturvariationer i provkropparna från öppnande av klimatskåp vid de manuella mätningarna kan undvikas. Målet är att metodiken ska bli enkel att utföra noggrant för personal utan tidigare erfarenhet.Abstract: The stiffness of asphalt concrete is directly related to pavement quality and is used in thickness design of pavements. However, the strong time and temperature dependency of asphalt concrete makes it challenging to accurately measure the stiffness. Methods to determine stiffness of asphalt concrete has traditionally required expensive equipment and been time consuming to perform. A recently developed method using impact hammer modal testing is economic, accurate and simpler to perform. The purpose of this project is to further develop this test method from manually applying the impact to an automated system to excite and measure the resonance frequencies of asphalt concrete specimens. An automated system eliminates possible temperature variations in the specimens since the door to the climate chamber can be closed during the test sequence. The aim of the project is that modal testing to determine the stiffness of asphalt concrete will be easy to apply with good accuracy.
Item type:

Powered by Koha