VTI National Transport Research Database

Andra ballastvattenstudien – Utredning och analys av dispensansökan från fartyg som drivs av svenska och finska intressen i Östersjö- och Nordsjöhamnar (Ballast Water 2nd study – Investigation and analysis of Exemption-applications from ships operated by Swedish and Finnish interests in Baltic Sea and North Sea ports)

  • Granhag, Lena
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket ; 2013-08-01 -- 2013-10-31 Registration number:
  • Sjöfartsverket 1302823
Subject(s): Abstract: Konventionen om ballastvattenrening (Ballast Water Management Convention, BWMC) kommer att träda i kraft när det ratificerats av 35% av världsflottan. Med Tysklands ratificerande i juni 2013 står nu 30,32% av världsflottan bakom konventionen. När BWMC träder i kraft kommer fartyg att behöva att, genom en av de IMO godkända metoder, behandla sitt ballastvatten innan det släpps ut. Enligt förordning A4 i BWMC det är möjligt att söka dispens från reningskravet. I Sverige kommer dispensansökningar att handläggas av Transportstyrelsen i samråd med HaV och SMHI. Motsvarande process i Finland kommer att hanteras av Trafi. Av fartyg som drivs av svenska intressen har 81 redan indikerat att de överväger att söka dispens. Syftet med denna studie är att kartlägga fartygssegment, trader och hamnar som är mest sannolika kandidater att söka dispens. AIS-data över internationell trafik i Östersjön och Nordsjön från 1-2 veckor i oktober 2012 kommer att användas för att kartlägga rutter som trafikeras av fartyg som drivs av svenska och finska intressen. Ytterligare en undersökning (frågeformulär och intervjuer) kommer att genomföras för att samla in och belysa orsakerna till varför segmenten/fartygen planerar att ansöka om dispens.Abstract: The Ballast Water Management Convention (BWMC) will enter into force when ratified by 35% of the world fleet tonnage. In June 2013 Germany ratified bringing the number to 30.32%. When the BWMC enters into force ships will need to treat their ballast water before discharge by one of the IMO approved methods. In the BWMC according to Regulation A4 it is possible to seek exemption from ballast water treatment. The exemptions will in Sweden be granted by the Swedish Transport Agency (Transportstyrelsen) with opinion from Swedish Agency for Marine and Water Management (HaV) and Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI). In Finland exemptions will be granted by Trafi. Of ships operated by Swedish interests 81 vessels have indicated that they are considering seeking exemption. The aim of this study is to map the ships/segments and ports most likely for the exemption-applications. AIS-data over international traffic in Baltic Sea and North Sea from 1-2 weeks in October 2012 will be used to map routes for ships operated by Swedish and Finnish interests. Further a survey (questionnaire and interviews) will be conducted to gather and illustrate the reasons to why the segments/ships are planning to apply for exemption from ballast water treatment.
Item type:

Powered by Koha