VTI National Transport Research Database

Utvärdering av marina gasframdrivningsalternativ för lotsbåtar (Evaluation of marine gas propulsion alternatives for pilot vessels)

  • Andersson, Karin
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket ; 2013-02-15 -- 2013-08-31 Registration number:
  • Sjöfartsverket 1302224
Subject(s): Abstract: Möjligheten att använda hybriddrift för mindre servicefartyg har undersökts i ett tidigare projekt och resultatet visar att det kan vara en hållbar lösning för korta transporter och hastighet upp till ca 8 knop. Den begränsande faktorn är fortfarande batterikapaciteten. För fartyg med krav på högre hastighet och tillförlitlighet i alla väder, som lotsbåtar, verkar andra alternativ mer genomförbara. Gasformiga bränslen kan minska några utsläpp, men det finns många andra kriterier som måste beaktas om en ändring till gasformigt bränsle ska kunna vara möjligt att utföras. I denna studie utvärderas några marina gasframdrivningsalternativ som kan vara tillämplig för lotsbåtar. Utvärdering sker ur teknisk, ekonomisk och personalsynpunkt. Målet med projektet är att ge en överblick över eventuell användning av marin gasdrift i olika tidsperspektiv.Abstract: The possibility to use hybrid propulsion for smaller utility vessels has been investigated in an previous project and the result indicates that it may be a viable solution for short transports and speed up to ca 8 kn. The limiting factor is still battery capacity. For vessels with demand on higher speed and reliability in all weather, like pilot vessels, other alternatives seem more feasible. Gas fuels may decrease some emissions, but there are many other criteria that have to be taken into account if a change to gas fuel can be performed. In this study some marine gas propulsion alternatives applicable for pilot vessels will be evaluated from a technical, economic and human resource point of view. The goal of the project is to give an overview of the possible use of marine gas propulsion in different time perspectives.
Item type:

Powered by Koha