VTI National Transport Research Database

Medicinsk invaliditet och långvarig sjukfrånvaro efter bilolycka (Permanent medical impairment and long term sick leave due to road traffic crashes)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-03-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/25363
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet med detta forskningsprojekt är att få en bredare och djupare kunskap om hur vanligt det är att en personskada orsakad av bilolycka leder till så allvarliga skador att den skadade blir långtidssjukskriven, får sjuk- eller aktivitetsersättning, får medicinsk invaliditet respektive drabbas av förtida död. En central aspekt är att studera samband mellan bedömning av grad av medicinsk invaliditet samt grad och duration av sjukfrånvaro/sjuk- eller aktivitetsersättning.Abstract: The purpose of this research is to gain a broader and deeper understanding for the risk of sick leave, medical disability or premature death due to road traffic crashes. A key aspect is to study the correlation between the risk of permanent Medical impairment and the severity and duration of sick leave.
Item type:

Powered by Koha