VTI National Transport Research Database

CTR - Trafikeffekter av automatisering (CTR - Traffic effects of automation)

  • Olstam, Johan
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-04-01 -- 2019-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2016/20608
Subject(s): Online resources: Abstract: Det finns ett stort intresse för automatisering av trafiksystemet. Såväl fordonstillverkare som infrastrukturansvariga och andra myndigheter har stora förhoppningar på att automatisering kommer att innebära viktiga framsteg för utvecklingen av framtidens säkra, effektiva och hållbara vägtrafiksystem. Trots att teknikutvecklingen inom området sker i mycket hög takt finns liten kunskap om vilka effekter automatisering av olika delar av trafiksystemet kan förväntas ge. Projektets övergripande syfte är att vidareutveckla dagens trafikmodeller för att möjliggöra analys av framtidens automatiserade trafiksystem. Projektet undersöker denna potential genom utveckling och tillämpning av trafiksimulering för analys av effekter av automatisering av trafiksystemet. Projektet består av två doktorandprojekt, det ena med inriktning mot mikrosimulering och interaktion mellan manuellt körda och självkörande fordon och det andra mot mesosimulering och flottor av självkörande fordon.Abstract: There is a great interest for automation of traffic system. Both vehicle manufacturer’s, infrastructure owners and other authorities have great hopes that automation will mean significant progress for the development of future secure, efficient and sustainable road transport. Despite rapid technological advances in the area, there is little knowledge about what kind of effects the automation of various parts of the traffic can be expected to provide. The overall aim is to further develop today's traffic models to enable analysis of future automated traffic systems. The project explores this potential through the development and application of traffic simulation for analysis of the effects of automation of traffic system. The project consists of two PhD projects, one focusing on micro-simulation and interaction between manually driven and automated vehicles and the other focusing on meso-simulation and fleets of automated vehicles.
Item type:

Powered by Koha