VTI National Transport Research Database

Samarbetsplattform för systeminnovationer (Collaboration platform for system innovation)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-02-23 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/17684
Subject(s): Abstract: Utmaningarna för det framtida transportsystemet är många, för att möta detta behövs det systeminnovationer. I ett samarbete med Lindholmen Science Park skapas en plattform för innovationer tillsammans med näringsliv, akademi och samhälle. I modellen ingår att utgöra en strategisk samarbetspart till Trafikverket för det långsiktiga arbetet mot det transportpolitiska målen genom att bevaka omvärldshändelser inom området, föreslå initiativ och aktiviteter, skapa möten och interaktion med omvärlden etc. Det förväntade resultatet är förbättrade möjligheter till systeminnovationer.Abstract: The challenges for the future of the transport system are many, to meet this, system innovations are needed. In collaboration, a platform for innovation is created, together with industry, academia and society. The model includes Lindholmen Science Park as a strategic partner for the Swedish Transport Administration for long-term work to the transport policy objectives by monitoring operating environment events in the area, propose initiatives and activities, create meetings and interaction with the outside world, etc. The expected result is improved possibilities for system innovations.
Item type:

Powered by Koha