VTI National Transport Research Database

Flygande prototyp av ett lätt flygplan genom utveckling av innovativa produktionsmetoder och materialsystem

  • Bladh, Petter
  • Nordic Aircraft AB, Svenskt företag eller organisation, 556443-1509
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2007-05-01 -- 2013-03-30 ; 3000000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200700312
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Målsättningen är ta fram produktionsmetoder och materialsystem som effektiviserar produktionen av kompositstrukturer och som förbättrar dess egenskaper. Resultat och förväntade effekter: Forsknings- och utvecklingsprojektet kommer leda till ökad kompetens inom områdena material- och produktionsteknik och därigenom till en förbättrad konkurrenskraft. Innovativa materialsystem och produktionstekniska lösningar, som minimerar antalet komponenter vid sammansättningen väntas ge en effektivare tillverkning och en bättre slutprodukt. Även en förstärkt kompetens kring produktframtagning kommer att erhållas. Viktiga kontaktnätverk byggs upp inom både det akademiska samhället och inom industrin. Dessa nätverk kommer att underlätta för företaget att finna kompetent personal samt för att kunna vidare- och nyutveckla produkter i framtiden. Uppläggning och genomförande: Forskning och utveckling kommer huvudsakligen att bedrivas inom tillverkning av slutna skal i ett stycke, integrering av pulltruderade kolfiberplattor/stänger, tillverkning av enkelkrökta skal i ett stycke samt integrerade inre strukturer.Abstract: Goals/targets: The objective is to develop production methods and material systems that make production of composite structures more efficient and improve its characteristics. Result and effects: The research and development project will lead to increased competence in the fields of material and manufacturing techniques that will result in an improved competition situation. Innovative material systems and production technical solutions, that minimize the number of components at assembly is expected to give a more efficient production and a better end product. Also an improved competence regarding product development will be achieved. Important contact networks will be established in both academia and industry. These networks will make it easier for the company to find qualified staff and to develop existing and future products. Planning and implementing: The research and development will mainly be performed in manufacturing of closed shells as one piece, integration of pulltruded carbon fibre, manufacturing of single curvature shells in one piece and integrated inner structures.
Item type:

Powered by Koha