VTI National Transport Research Database

Hållbara stadsmiljöer med ökad andel kollektivtrafik – ett forskningsprojekt om stadsmiljöavtalen (Sustainable urban environments with increased share of public transport - a research project on urban environment agreements)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-01-01 -- 2023-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/10730
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet syftar till att öka kunskapen om stadsmiljöavtal som medel för att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med kollektivtrafik. Målet med projektet är att, med utgångspunkt i satsningen på stadsmiljöavtal under perioden 2015-2018, genomföra: - Processutvärdering med fokus på hur kommuner, landsting och regioner, statliga myndigheter, riksdag och regering, privata operatörer, m.fl. agerar och samarbetar i beslutsprocessen och hur detta påverkar avtalens inriktning och genomförande, - Effektutvärdering med fokus på effekter av avtalen med avseende på t.ex. resande, energieffektivitet, emissioner, bostadsbyggande och bebyggelsemiljö, - Komparativ studie där de svenska stadsmiljöavtalen jämförs med bymiljöavtalen i Norge med avseende på såväl process som effekter, samt - Vetenskapligt expertstöd till kommuner och landsting/regioner för ökad kvalitet i uppföljning och utvärdering. Den kunskap som produceras i projektet har stor förväntad nytta för förståelsen av stadsmiljöavtal som medel för att främja hållbara stadsmiljöer. Sådan kunskap är av stor betydelse dels för att bedöma nyttan av den satsning som görs, dels för att kunna utveckla framtida stadsmiljöavtal eller liknande styrmedel. Projektet kommer även bidra med ny kunskap som har mer generell relevans, t.ex. avseende effektsamband av åtgärdspaket och effekter av statliga styrning för samverkan mellan olika aktörer och politiska nivåer.Abstract: The project aims to increase knowledge about urban environment agreements as a means to promote sustainable urban environments where a larger share of passengers by public transport. The goal of the project is that, based on the investment in urban contracts in the period 2015-2018, implement: - Process evaluation with a focus on how municipalities and county councils, government departments, parliament and government, private operators, etc. act and cooperate in the decision making process and how this affects the agreements direction and implementation; - Effect evaluation focusing on the effects of the agreements with regard to travel, energy efficiency, emissions, housing and urban environment, - Comparative study of the Swedish urban contracts compared with urban environment agreements in Norway with regard to both the process and effects, as well as - Scientific expert support to municipalities and county councils / regions for improved quality of monitoring and evaluation. The knowledge produced in the project have large expected benefits to the understanding of urban environmental agreements as a means to promote sustainable urban environments. Such knowledge is of great importance both to assess the usefulness of the effort made, and to develop future urban contracts or similar instruments. The project will also contribute new knowledge that have more general relevance, such as efficacy context of the package of measures and effects of state control for collaboration between different actors and
Item type:

Powered by Koha