VTI National Transport Research Database

Flexåter - Flexibilitet och återställningsförmåga som tidtabellsmått (Flexibility and recovery time as timetable measurement)

  • Bohlin, Markus
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-04-01 -- 2020-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2016/5090
Subject(s): Abstract: I tågplanering och den operativa processen behövs standardiserade sambandsmått, modeller och metodik som beskriver kapacitetsaspekter som flexibilitet för ändrade förutsättningar, robusthet mot störningar samt återställningsförmåga efter störningar. Doktorandprojektet FlexÅter, som är ett samarbete mellan Trafikverket och KTH, att ta fram metoder och analysmått för storskalig analys av järnvägsnät baserat på tillgängliga data och en kombination av simulering och optimering. Forskningsprojektet ” FlexÅter - Flexibilitet och återställningsförmåga som tidtabellsmått” drivs inom ramen för KAJT Branschprogram kapacitet i järnvägstrafiken. Trafikverket och KTH har metodsamarbete inom området trafiksimulering. Det sker inom ramen för Railsys svensk användargrupp. Användargruppen samverkar med akademia, konsulter verksamma i Sverige och BaneDanmark. Systemleverantör av Railsys är RMCon ett företag i Tyskland. Projektet syftar till att utveckla framtidens metoder inom området tågplanering, trafiksimulering och optimering, huvudfokus är taktisk planering. Arbetet är uppdelat i följande aktiviteter: 1. Förstudie - state of practice (Månad 1-9), 2. Fördjupad studie och initial simulering av tänkta banavsnitt (Månad 10-15), 3. Matematisk modellering (Månad 13-18), 4. Fortsatt simulering och träning på simulerade körningar (Månad 19-24), 5. Utvärdering, validering och dissemination (Månad 25-36), 6. Slutredovisning, rapport och seminarium (Månad 36)Abstract: In train planning and the operational process there is need for standardized measures, models and methods that describe aspects of capacity flexibility for changes in conditions, robustness against disturbances and recovery ability after disturbances. The PhD project FlexÅter, which is a collaboration between the Trafikverket and the Royal Institute of Technology (KTH) to develop methods and analytical measure for large scale analysis of networks based on available data and a combination of simulation and optimization. The research project FlexÅter is operated under KAJT Capacity in the Railway Traffic System - a research program for improved railway system performance. Trafikverket and KTH have method cooperation in the field of traffic simulation. It takes place within the framework of Railsys Swedish user group. User group interacts with academia, consultants operating in Sweden and BaneDanmark. System supplier of Railsys is RMCon a company in Germany. The project aims to develop future methods in the field of train scheduling, traffic simulation and optimization, the main focus is on tactical planning. The work is divided into the following activities: 1. Feasibility study-state of practice (Month 1-9), 2. In-depth study and initial simulation of intended section (Month 10-15), 3. Mathematical modelling (Month 13-18), 4. Further simulation and training on simulated runs (Month 19-24), 5. Evaluation, validation and dissemination (Month 25-36), 6. Final report and seminar (Month 36)
Item type:

Powered by Koha