VTI National Transport Research Database

KAJT - DIALOG (KAJT - DIALOGUE)

  • Jansson, Anders
  • Uppsala universitet, Universitet eller högskola, 202100-2932
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-01-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/7111
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet syftar till att bygga vidare på och fördjupa utformningen av det gemensamma sociotekniska system vars konturer finns beskrivna i Simon Tschirners nyligen framlagda avhandling. FOT-projektet som avslutas i november 2015 kommer att innehålla en systemkarta där tre centrala roller och deras respektive behov av systemstöd finns beskrivna: trafikplaneraren, lokföraren och trafikinformatören. För att till fullo utnyttja befintlig kapacitet behöver rollerna vävas samman i ett tydligare gemensamt sociotekniskt system. Med utgångspunkt i detta system kan man sedan precisera kraven på utbyte av information inom systemet, samt hur och när olika roller ska samarbeta för att möjliggöra bättre och högre kapacitetsutnyttjande ur ett helhetsperspektiv. Tanken är att samla representanter från de olika verksamhetsgrenarna för att mer i detalj utforma de organisatoriska och tekniska gränssnitten mellan dem. Utformningen av gränssnitten behöver tillvarata kompetens på olika nivåer. För detta behöver exempelvis operativ personal samarbeta över idag befintliga delssystem för trafikplanering, trafikinformation och tågföring. Motsvarande gäller för managementnivån. Den gemensamma sociotekniska systemkartan är utgångspunkten för dessa dialoger. Grunden i den systemkartan är RTTP, realtidstrafikplanen, som möjliggör omplanering i realtid. De grundläggande idéerna bakom och förutsättningarna för omplanering och prioritering i realtid behöver kommuniceras med ett tydligt MTO-perspektiv (Människa-Teknik-Organisation), och som distribuerat beslutsfattande.Abstract: The purpose of the project is to continue the development of a joint sociotechnical system along the lines described in Simon Tschirner’s recently published thesis.The FOT-project that ends in November 2015 will deliver a system chart containing three central roles and the needs expressed by each of them in terms of requirements on the other two parts, respectively. The three different roles are: traffic planners (train dispatchers), train drivers and traffic information providers. In order to benefit from available capacity these three roles need to communicate and cooperatie efficiently within one and the same sociotechnical system. From this joint undertaking and commitment, it seems possible to have more precise requirements in terms of exchange of information within the system. The idea here is to gather representatives from the different parts (roles) in order to specify in more detail the organizational and technical interfaces between them. The design of these interfaces need to consider competence on different levels of the organizations, both from the management level and the more operative levels. For example, operative personnel need to cooperate across existing sub-systems for traffic planning, traffic dispatching, train driving and information dissemination. The sociotechnical system chart is the joint point of departure in the dialogue seminars that make up the principal and main method applied in the project. A central part of the sociotechnical system and the system chart is RTTP, the Real Time Traffic Plan which makes it possible to re-plan train traffic in real-time. The basic ideas behind the conditions for re-planning and prioritization under real-time constraints need to be communicated from a MTO-perspective (Man-Technology-Organization) explicitly, and as distributed decision making deliberately.
Item type:

Powered by Koha