VTI National Transport Research Database

Hur skattas cykel bäst? (How is bicycle demand best estimated?)

  • Berglund, Svante
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-02-01 -- 2017-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/1380
Subject(s): Abstract: Intresset för att hantera cykel på ett mer ingående sätt i transportmodellerna har ökat på senare år. Under de seminarier och workshops som har genomförts i anslutning till utvecklingen av Sampers har bland annat Trafikförvaltningen och Stockholm Stad betonat vikten av hanteringen av cykel. Argumenten som framförts är flera och det handlar dels om cykel som eget färdmedel och dels om värdet av att modellera cykel bra för att värdera konkurrerande och kompletterande trafik till kollektivtrafiken på ett bra sätt. I den modelltradition som tillämpas nu sker det ett val mellan olika färdmedel och eventuella fel i skattningen av cykel dyker upp som ett motsvarande fel för andra färdmedel. Det finns inte bra och dåliga cykelprognoser utan bara bra och dåliga prognoser så länge man använder valmodeller med alla färdmedel. Projektet avser utreda om det går att på ett väsentligt sätt förbättra efterfrågemodellernas förklaringsgrad genom att använda cykelnät och attributsättning som speglar cyklisters värderingar. Det avser förekomst av cykelbana, bilvolym i blandtrafik mm. För att besvara dessa frågor vill vi skatta om några av Sampers modeller begränsat till Stockholms län (där vi har ett någorlunda genomarbetet cykelnät) med olika typer av utbud och se vad som bäst förklarar observerade val.Abstract: Interest for handling bicycle in a more detailed way in transport models has increased in recent years. During seminars and workshops carried through during the development of Sampers the importance of handling bicycle as a mode in these models has been emphasized. The reason for this is twofold. First, cycling as a travel mode of its own is getting more attention by city planners. Second, the accuracy of forecasts of competing travel modes is dependent on modeling the demand for bicycle journeys well. In the current model a choice between different modes is done and any errors in the estimation of bicycle will cause a corresponding error in competing modes. In other words; there are no good and bad bicycle forecasts, only good and bad forecasts - as long as you use choice models including all modes of transport. The project intends to investigate whether it is possible to significantly improve the demand models by using the bicycle network and attributes that reflect bicyclists’ values. It refers to the presence of bicycle path, car volumes in mixed traffic, etc. To answer these questions, we want to re-estimate some of the Samper models restricted to the county of Stockholm (where we have a good enough network) with different types of supply to see what best explains observed mode choices.
Item type:

Powered by Koha