VTI National Transport Research Database

Förändring av jords egenskaper med tid under befintliga bankar (Changes of soil properties with time under existing embankments)

  • Lundström, Karin
  • Statens geotekniska institut (SGI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0712
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-02-01 -- 2019-10-15 Registration number:
  • Trafikverket 2016/1151
Subject(s): Online resources: Abstract: Jordlagrens egenskaper under befintliga väg- och järnvägsbankar behöver bedömas exempelvis i syfte att bedöma bankens stabilitet, att analysera möjligheten att förändra eller öka lasten, att bedöma möjligheten att förändra geometrin eller för att uppfylla nu gällande regelverk. Egenskaperna i jorden har för lösa jordar förändrats efter det att banken byggdes. Förändringarnas storlek beror i huvudsak på jordens initiella egenskaper och uppbyggnad, lastens storlek och utbredning, tiden lasten verkat och förändringar i jorden så som grundvattennivån. Att undersöka egenskaperna under befintliga bankar kan vara besvärligt eftersom trafiken på banken ofta inte kan ledas om eller stängas av under någon längre tid. Detta gäller speciellt järnvägsbankar. Man är därför ofta hänvisad till att göra undersökningar vid sidan av banken eller indirekt utnyttja geofysiska metoder. Projektet syftar till att utveckla en ny och bättre metodik för bestämning av egenskapsförändringar i kohesionjord under befintliga väg- och järnvägsbankar samt en metodik för att verifiera beräknade förändringar. Metodikerna tas fram baserat på erfarenhet och metoder i andra länder, empiri, tidigare genomförda fullskaleförsök och laboratorieförsök, insamling och analyser av utförda mätningar på befintliga bankar samt nya kompletterande mätningar i fält och laboratorium. Metodikerna innebär att man ska ta hänsyn till var (i höjd- och sidled) under lasten egenskaperna är av intresse.Abstract: The soil layers under existing road and railway embankments need to be studied, for example, in order to estimate the bank stability, to analyze the possibility of changing or increasing the load, changing the geometry or to comply with new regulations. The properties of cohesive soils (such as shear strength, deformation properties, water content and permeability) have changed after the bank was built. The changes depend mainly on initial properties and structure of the soil layers, the size and distribution of the load, time since the embankment was built and other changes in the soil such as groundwater levels. Traditional geotechnical investigations require access to the ground at the investigation point and, since no interruption in the railway traffic can normally be accepted, these investigations are confined to the area outside the embankment or using indirect methods like geophysical methods. The project aims to develop a new methodology to estimate the changes in soil properties for cohesive soils under existing road and railway embankments as well as a methodology to verify the anticipated changes. The methodologies are developed based on empirical evidence, previously conducted full-scale tests and laboratory experiments, collecting and analyzing measurements made below existing embankments and new supplementary measurements in the field and laboratory. Such methods shall take into account differences in soil characteristics in horizontal and vertical direction.
Item type:

Powered by Koha