VTI National Transport Research Database

Pooling: Integration och koordination av transporter inom skoglig verksamhet

  • Göthe-Lundgren, Maud
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-08-01 -- 2009-06-30 ; 1580000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200700845
Subject(s): Abstract: Målet med projektet är att utveckla en plattform (en prototyp) för koordination av transporter inom skoglig verksamhet, med syftet att öka effektiviteten och flexibiliteten i transportplaneringen. Konceptet bygger på idén om pooling. Denna koordination av transporter leder till kostnadsbesparingar, och ett viktigt moment i projektet är att utveckla principer för hur gemensamt uppkomna kostnader/vinster ska fördelas mellan deltagarna. Sammantaget bidrar projektet till hållbar ekonomisk tillväxt på flera olika sätt: - Ett direkt stöd för konkurrerande företag, som får tillgång till kunskap och verktyg för effektiv transportplanering. - En ökad flexibilitet och effektivitet i försörjningskedjan. - Ett mer miljöanpassat transportsystem. - Möjligheter till att inom skoglig planering bättre koordinera och utnyttja avverkningstrakter. - Möjlighet till förenklad planeringen för åkerier, dvs utförarna av transporterna. Projekt förväntas generera resultat som är generaliserbara till andra branscher.Abstract: The aim of this project is to develop a platform (a prototype) for coordination of forestry transportation planning, with the purpose of increasing the efficiency and the flexibility in transportation planning. The concept is based on the idea of pooling. The coordination of transportation leads to cost savings and an important part of this project is to develop principles for how to allocate costs/savings among the participants. To summarize, the results of this project contribute to sustainable growth in different ways: - Supplying competing companies with knowledge of and tools for efficient transportation planning. - Increased flexibility and efficiency in the supply chain. - A more environmentally friendly transportation system. - Possibilities for better coordination and utilization of harvest areas in forestry planning. - Possibilities for simplified transportation planning. It is expected that the results of this project can be generalized to other application areas, that is, other line of businesses. - Possibilities for simplified transportation planning. It is expected that the results of this project can be generalized to other application areas, that is, other line of businesses.
Item type:

Powered by Koha