VTI National Transport Research Database

Smart Up - Utveckling av tjänsteinnovation och nya affärsmodeller för klimatsmart flyg. (Smart Up)

  • Landmark, Peter
  • Karlstad Airport AB, Svenskt företag eller organisation, 556804-6535
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-01-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/109905
Subject(s): Abstract: Syfte: Utveckla nya tjänsteinnovationer och miljökoncept med syfte att introducera biobränsle inom flyget. I en förlängning kan det framtagna konceptet appliceras på andra verksamheter. Metod: Processmodell i fyra steg med utgångspunkt från både kvalitativ, kvantitativ metod och collective intelligence-workshops. Vald metod beskrivs under respektive delstudie. Projektet har lång erfarenhet av liknande projekt men kommer också att få stöd i samarbetet med Centrum för Tjänsteforskning (CTF) på Karlstads universitet. Bakgrund: Som miljöcertifierad flygplats strävar Karlstad Airport löpande att utveckla och förbättra verksamheten ur ett miljöperspektiv. Under hösten 2013 initierades en kontakt mellan Statoil (leverantör av flygbränsle på Karlstad Airport) och Karlstad Airport för att kartlägga möjligheterna att reducera flygets miljöpåverkan. Gemensamt kartlades möjligheterna att förse de vid Karlstad Airport tankande flygplanen med bioflygbränsle. Kartläggningen visar att det rent tekniskt är möjligt, redan idag har flera tusen flygningar med bioflygbränsle genomförts. Karlstad Airport har i detta arbete haft ett samarbete med SkyNRG som är experter på bioflygbränsle i Holland. Karlstad Airport har, tillsammans med Statoil, etablerat en tankanläggning på Karlstad Airport. Anläggningen invigdes den 26 juni 2014 och det var också då de två första planen tankades med bioflygbränsle i Sverige. Anläggningen är, oss veterligen, den första fullskaliga anläggningen i världen, både vad gäller logistik och blandning av bioflygbränsle och anläggningen ger möjlighet att bevisa att systemen fungerar för att blanda bränslen, att det är tillförlitligt och säkert mot slutanvändaren, vilket skapar förtroende på marknaden. Det finns dock ett problem och det har att göra med den högre kostnaden för bioflygbränsle. Trots att det finns många aktörer, processer, nätverk och initiativ som arbetar för att skapa ett grönare flyg så gör bristen på ekonomiska incitament att branschen fortfarande brottas med att etablera en marknad. Idag är bioflygbränsle fem gånger dyrare än vanligt flygbränsle och merkostnaden är ett hinder för att öka användningen av bioflygbränsle – dock är detta i mångt och mycket ett resultat av att efterfrågan inte gör det lönsamt att växla upp produktionen. För att kickstarta marknaden för bioflygbränsle har Karlstad Airport tagit initiativ och startat den ekonomiska föreningen Fly Green Fund (FGF) tillsammans med SkyNRG och NISA (Nordic initiative for sustainable aviation). FGF har som mål att skapa en marknad för biobränsle i Norden. Föreningen är en plattform som samlar flygbranschen, näringslivet, myndigheter och privatpersoner för att öka efterfrågan på biobränsle, få igång produktionen och få ned kostnaden på densamma. Karlstad Airport har hela tiden haft ett brett fokus i sin approach till området, vilket innebär att processen har berört från produktion till konsumtion av bioflygbränsle. Diskussioner har förts och förs med aktörer i hela kedjan. Hos aktörer som arbetar med frågan understryker alltfler behovet av en modell för att frambringa ekonomiska incitament för ett självgenererande miljösystem inom bioflygbränsle. Inom ramen för detta arbete saknas dock effektiva affärsmodeller för att skapa dessa incitament. Och framförallt saknas kunskapen om målgruppernas inställning till och syn på produkten. Projektbeskrivning: Projektet ämnar utveckla en tjänsteinnovation och nya affärsmodeller för klimatsmart flyg. För att göra detta föreslår vi en processmodell bestående av fyra delar, fördelat på sju stycken undersökningsprojekt, som i slutändan leder fram till utveckling av en tjänsteinnovation och nya affärsmodeller. Inom ramen för projektet handlar det om att genomföra en grundlig studie kring incitament och inställning till bioflygbränsle. Projektet avser även att genomföra tematiska studier för att fördjupa kunskapen om hur vissa grupper förhåller sig till området. Det tredje området är en omvärldsbevakning med fokus Norge/Finland. Avslutningsvis ser vi en arbetsprocess för att utveckla nya tjänsteinnovationer och nya affärsmodeller kopplat till ämnet.
Item type:

Powered by Koha