VTI National Transport Research Database

Autonoma fordon - påverkan på Stockholmstrafiken & nya effektsamband (Self driving vehicles - Influence on traffic perfomance in Stockholm & New Impact relationships)

  • Lind, Gunnar
  • Movea Trafikkonsult AB, Svenskt företag eller organisation, 556435-6144
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-12-01 -- 2016-12-01 Registration number:
  • Trafikverket 2015/109080
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektets syfte är att göra det möjligt att bilda sig en realistisk uppfattning om hur fordonsutvecklingen med nya kommunikationsmöjligheter och på sikt självkörande bilar kommer att påverka kapaciteten i vägnätet. Viktiga frågor för Trafikverket att studera är hur och när fordonssammansättningen påverkas, hur detta i sin tur påverkar trafiken och vilka problem som måste lösas för att i realiteten nå de teoretiskt möjliga kapacitetsförbättringarna och påverka samhällsutvecklingen i önskad riktning. I rapporten ”Självkörande bilar – utveckling och möjliga effekter” analyserar Trafikanalys (Rapport 2015:6) vilka effekter på vägsystemets kapacitet ett system med enbart självkörande bilar kan ha. I underlagsrapporten bedöms kapacitetsinverkan av 100% självkörande fordon på Essingeleden och ett angränsande område på Kungsholmen. Beräkningarna visar att genomströmningen i exemplet från Essingeleden skulle kunna öka med ca 70% om alla fordon var självkörande. Beräkningarna som genomförts avser idealiska förhållanden, där inga variationer mellan fordonen förekommer. Antar man istället mer realistiskt på medellång sikt att det finns en fördelning av fordon som har lite varierande tidsluckor, lite varierande bromsförmåga och lite varierande styralgoritmer skulle den beräknade kapacitetsökningen bli lägre, men ändå avsevärd. Föreliggande projektförslag avser att belysa utvecklingen inom en 10-årsperiod med utvecklad kommunikation mellan fordon och infrastruktur, men innan en utopisk framtida situation där alla fordon är helt autonoma utan ansvarig förare. Med ledning av tidigare studier är det viktigt att ha en någorlunda detaljerad vision över den framtida fordonsflottans egenskaper vad avser distans- och hastighetshållning, bromsförmåga samt hantering av olika interaktioner (kolonnkörning, filbyte, omkörning, avfart, påfart, korsning osv.) för att bedöma framtida effekter av semi-automatiska eller självkörande fordon. Kartläggning kommer att ske genom intervjuer och genom granskning av pågående forskning och publicerade testresultat. Möjliga kapacitetsvinster är också beroende av vilka spelregler som gäller för trafiken i framtiden. Det är därför också viktigt att ha en tillräckligt detaljerad vision av vilka lagar som kommer att gälla när det gäller föreskrivna hastigheter, distanshållning, kolonnkörning, föraransvar, utnyttjande av olika körfält, trängselskatter och annat som påverkar bilanvändningen i tid och rum. Kartläggning kommer att ske genom intervjuer av ansvariga myndigheter. Steg 1 innebär att skissa 2-3 alternativ när det gäller fordonsutvecklingen, bilanvändningen och de framtida trafikreglerna, varav ett bör ligga nära tankarna inom Drive me-projektet. Detta steg innebär främst fortsatta litteraturstudier och intervjuer med olika aktörer. Steg 2 innebär att undersöka konsekvenserna av förändringen av fordonens egenskaper på interaktionen mellan fordon vid olika manövrer (kolonnkörning, filbyte, omkörning, avfart, påfart, korsning osv.). Detta steg innebär till viss del tillämpning av meso/mikrosimulering. Mycket bra sådana studier gjordes redan för 15 år sedan i Holland, men behöver nu uppdateras med ledning av ändrade förutsättningar enligt steg 1. Steg 3 innebär tillämpning av resultaten i steg 1 och 2 för att uppskatta effekterna på flödesnivå i Stockholmstrafiken. Hela Stockholmsnätet analyseras och några olika scenarier genomräknas med lämplig meso/mikromodell samt makroskopisk flödesmodell. Inriktningen är att belysa effekter på det primära motorvägsnätet inom en 10-årsperiod. Syftet är också att identifiera möjligheter för myndigheterna att påskynda eller reglera utvecklingen i önskad riktning. Steg 4 innebär att bearbeta analyserna i steg 2-3 med meso/mikromodell samt makroskopisk flödesmodell till sådan form att det går att skissa nya effektsamband där effekterna är beroende av bl.a. den resulterande tidluckefördelningen i flödet. I takt med fordonsutvecklingen skulle det därmed bli möjligt att göra prognoser på resulterande inverkan på kapacitet och följdeffekter på framkomlighet, säkerhet och miljö.Abstract: The project's aim is to improve the knowledge about the impact of self-driving cars and other communication possibilities will impact the traffic in Stockholm region. Relevant concerns are among others to describe the impacts of variation in the vehicle fleet. In the report, "Self-propelled trucks - development and possible effects" analyzes the Traffic Analysis (Report 2015: 6) the road impacts on capacity when only self-driving cars use the network. The calculations considered fleet ideal conditions. The current project analyses the conditions with more realistic assumptions.
Item type:

Powered by Koha