VTI National Transport Research Database

Automatiska fordon - påverkan på Stockholmstrafiken och nya effektsamband (Self driving vehicles - Influence on Impact relationships and Traffic in Stockholm)

  • Lind, Gunnar
  • Movea Trafikkonsult AB, Svenskt företag eller organisation, 556435-6144
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-12-01 -- 2016-11-01 Registration number:
  • Trafikverket 2015/8426
Subject(s): Abstract: Projektets syfte är att göra det möjligt att bilda sig en realistisk uppfattning om hur fordons-utvecklingen med nya kommunikationsmöjligheter och på sikt självkörande bilar kommer att påverka kapaciteten i vägnätet. Viktiga frågor för Trafikverket att studera är hur och när fordonssammansättningen påverkas, hur detta i sin tur påverkar trafiken och vilka problem som måste lösas för att i realiteten nå de teoretiskt möjliga kapacitetsför¬bätt¬ringarna och påverka samhällsutvecklingen i önskad riktning. I rapporten ”Självkörande bilar – utveckling och möjliga effekter” analyserar Trafikanalys (Rapport 2015:6) vilka effekter på vägsystemets kapacitet ett system med enbart självkörande bilar kan ha. I underlagsrapporten bedöms kapacitetsinverkan av 100% självkörande fordon på Essingeleden och ett angränsande område på Kungsholmen. Beräkningarna visar att genomströmningen i exemplet från Essingeleden skulle kunna öka med ca 70% om alla fordon var självkörande. Beräkningarna som genomförts avser idealiska förhållanden, där inga variationer mellan fordonen förekommer. Antar man istället mer realistiskt på medellång sikt att det finns en fördelning av fordon som har lite varierande tidsluckor, lite varierande bromsförmåga och lite varierande styralgoritmer skulle den beräknade kapacitetsökningen bli lägre, men ändå avsevärd. Föreliggande projektförslag avser att belysa utvecklingen inom en 10-årsperiod med utvecklad kommunikation mellan fordon och infrastruktur, men innan en utopisk framtida situation där alla fordon är helt autonoma utan ansvarig förare.Abstract: The project's aim is to improve the knowledge about the impact of self-driving cars and other communication possibilities will impact the traffic in Stockholm region. Relevant concerns are among others to describe the impacts of variation in the vehicle fleet. In the report, "Self-propelled trucks - development and possible effects" analyzes the Traffic Analysis (Report 2015: 6) the road impacts on capacity when only self-driving cars use the network. The calculations considered fleet ideal conditions. The current project analyses the conditions with more realistic assumptions.
Item type:

Powered by Koha