VTI National Transport Research Database

Kontraktstypens effekt på vägentreprenader - inverkan på teknisk kvalitet (Procurement methods and their influence on road infrastructure projects – effect on technical quality)

  • Lundström, Robert
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-07-01 -- 2022-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/107702
Subject(s): Abstract: Trafikverket har som största kund inom infrastruktursektorn beslutat att väg- och beläggningsentreprenader i allt högre grad skall upphandlas som totalentreprenader där en väsentlig del av den tekniska kvaliteten baseras på s.k. funktionskrav. I korthet innebär detta att varje enskilt projekt dels tekniskt bedöms och dels ekonomiskt regleras baserat på vilken jämnhet (främst tvärgående och längsgående jämnhet) som uppnås hos vägytan under en relativt lång kontraktstid, ofta 10-20 år. Detta i kontrast till s.k. utförandekrav vilka främst baseras på ingående delmaterials sammansättning vid tidpunkten för utförandet. Det gemensamma syftet med utförande- resp. funktionskrav är dock detsamma, att åstadkomma en adekvat vägyta för fordonstrafik. Att funktionskrav ställs, i stället för mer traditionella utförandekrav, innebär att kontrakterad entreprenör såväl får större frihet att välja material och proTidigare undersökningar asveende entreprenadformers och kontrakttypers effekt inom byggbranschen har ofta fokuserat på kostnader och leveranstider hos enskilda entreprenadprojekt. Det tredje klassiska projektmålet, tekniska kvalitet, i detta fall vägens jämnhet, har ägnats betydligt mindre uppmärksamhet. Den grundläggande frågeställningen i föreliggande projektförslag är om, och i så fall vilken mån den tekniska kvaliteteten påverkas av kontraktstyp. 2duktionsmetoder som ett större ansvar för den slutliga produktens tekniska kvalitet över längFORSKNINGSPROJEKTETS SYFTEN Detta projektförslag har följande syfte: att öka konkurrensen i vägbyggnadssektorn genom att (1) mäta och presentera funktionen (vägyta) från genomförda utförande- och totalentreprenader; (2) analysera och utvärdera resultaten baserat på såväl vanliga funktionskrav som att jämföra dem mellan entreprenadformerna; (3) föreslå statistiska metoder och verktyg med vilka riskbedömning kan genomföras i syfte att prediktera funktionen i samband med projektutvärdering, t.ex. anbudslämning. Projektet syftar vidare att behandla frågeställningar diskuterade i avsnitt 2: Förbättrad riskbedömning ur ett entreprenörsperspektiv Det är av stor vikt att anbudslämnare kan bedöma huruvida kravställningen är svår eller enkel att klara. Annars finns risk att han tar höjd för denna osäkerhet genom att höja anbudssumman. Öka konkurrensen genom bättre transparens ur beställarperspektivet En viktig frågeställning är hur man skall erhålla en produkt genom upprättande av avtal som leder till hög konkurrens och låga transaktionskostnader. Huruvida bättre, likvärdig eller sämre kvalitet erhålls vid totalentreprenader jämfört med utförandeentreprenader kräver samtidigt omfattande och statistiska utvärderingar för ett flertal projekt och över lång tid. Behov av empiri till nya dimensioneringsmetoder Observation av tekniskt uppträdande under verkliga förhållanden är basen för kunskap inom ingenjörsvetenskaperna. Att systematiskt följa upp vägprojekt över tiden rörande teknisk funktion innebär att viktig empiri kan erhållas till framtida analytiska dimensioneringsmodeller.re tid.Abstract: The Swedish National Transport Administration (SNTA) has decided that road infrastructure projects to a greater extent should be procured based on that the technical quality is expressed in terms of performance. In essence, this means that the performance of each project procured emphasizing road surface evenness (rutting and longitudinal evenness) during a relatively long warranty period (often 10-20 years). This new, so-called design-build, approach of contracting infrastructure projects can be contrasted with the traditional design-bid-build approach where technical quality is characterized based mainly on material specifications and detailed execution of construction activities, and that in connection to the final inspection when the road is finished for trafficking. Previous investigations of procurement methods and their effect on performance have primarily been devoted to financial aspects and time of delivery. The third important project goal of interest in this study: technical quality has only received limited attention. The basic research question in this project proposal is whether any procurement approach (D-B or DBB) affects quality and, in such a case, to what extent. There are several reasons why it is important to evaluate the performance of different infrastructure projects. For a contractor or a consultant, working in an environment characterized by DB projects, it is important to be able to predict performance over the contract period. For a client, it seems important to be able to set adequate requirements. In addition, it may be important to monitor whether the quality of a given project or portfolio of projects improve over the years due to changes in production methods, materials, design methods and other commitments. Over longer times, it even may be important to evaluate the effect of the actual choice of procurement route taken by the authority. This last question is related to the actual function of the infrastructure market, and thereby of interest for those studying the performance of the sector. By gathering administrative information such as technical requirements, data of measurements and analyzing individual projects (according to a list of projects determined by the reference group), surface evenness parameters such as IRI and rut depth will be statistically evaluated over time. The yearly costs, 480 000:- during 5 years, will be divided equally among the three parts: NCC Roads, the SNTA and SBUF. The project is carried out at KTH.
Item type:

Powered by Koha