VTI National Transport Research Database

Sömnstörning av stomljud från tågtrafik (Sleep disturbance from ground-borne noise from railway traffic)

  • Ögren, Mikael
  • Göteborgs universitet, Universitet eller högskola, 202100-3153
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-07-01 -- 2019-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2015/106913
Subject(s): Online resources: Abstract: Stomljud från tågtrafik är i första hand ett problem för godstrafik i tunnel, men kan i vissa fall vara störande även för passagerartrafik och vid spår i marknivå eller i skärning. Det saknas idag specifika riktvärden för att bedöma risken för sömnstörning eller störning av lågfrekventa ljud från tåg. Då sömnstörningar bedöms vara en kritisk faktor för hälsoeffekter på sikt prioriteras i detta projekt sömnstörningar. Vi föreslår att göra en experimentell studie där vi använder oss av i fält inspelade ljud för att studera samband mellan sömnstörning och lågfrekventa ljudtrycksnivåer. Detta görs genom att: 1) Spela in stomljudspassager i typiska situationer inomhus. 2) Genomföra ett sömnexperiment i vårt ljudmiljölaboratorium med de inspelade ljuden samtidigt som försökspersonernas sömn registreras objektivt med polysomnografi (puls, hjärnaktivitet, muskelrörelser osv) och subjektivt med formulär. Genom att variera ingående parametrar i de uppspelade ljuden erhålls ett dos effektsamband mellan exponeringar och sömnpåverkan. Projektet ger ny kunskap om hur sömnen påverkas av stomljud vid olika nivåer, där såväl maximala ljudnivån som lågfrekvensinnehållet kan tas i beaktande. Det ger även kunskapsbas som kan användas för att beräkna hur olika åtgärder av stomljud påverkar sömn. Resultaten för uppvaknanden och sömnstörning kan t ex användas för att bedöma effekterna i ett befintligt problemområde, eller för att designa lösningar i planeringsfasen av nya projekt så att risken för stomljudsproblem minimeras.Abstract: Ground-borne noise from railway traffic is mainly a problem from freight trains in tunnels, but sometimes also passenger traffic. Today there are no specific guidelines for acceptable levels to evaluate the risk for sleep disturbance or disturbance of low frequency noise from trains. Sleep disturbance is a critical factor for long term health effects and therefore this will be prioritized in this Project. We propose to do an experimental study where we use field recorded sound to evaluate relations between sleep disturbance and low frequency sound pressure levels. This will be done by: 1) Record ground-borne noise for typical situations indoor. 2) Sleeping studies will be performed in our sleeping lab with the recorded sounds and simultaneously register objetively polysomnography (pulse, brain activity, muscle movement and so on) and subjetively questionaires. By variate the parameters of the sounds a effect/ dosage relation between exposure and sleep disturbance will be received.
Item type:

Powered by Koha