VTI National Transport Research Database

Saab demonstration Green aircraft systems (Saab demonstration Green aircraft systems)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-04-01 -- 2011-12-31 ; 42800000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200701019
Subject(s): Abstract: Syfte och mål Projektets syfte är att bidra till att skapa nya affärsmöjligheter inom civilt flyg, som leverantör av systemlösningar för mer intelligent och miljövänlig flygning. Projektet avser att utveckla och demonstrera, i simulering och prov, nyckelteknologier för framtidens civila bemannade och obemannade flygplan och flygtrafiksystem. Målet är att utveckla och demonstrera teknik inom två områden. Inom området elektriska system kommer vi att demonstrera arkitektur och principer för elektriska systemlösningar för energisnåla ombordssystem som Electro Impulse De-Icing och kylteknik för kraftelektronik. Inom området luftfartsdemonstrator 2020 kommer vi att redovisa simuleringar och i vissa fall demonstrationer i bemannade flygplan för beslutsstöd/automation för lägre bränsleförbrukning och ökad säkerhet, system för att se och undvika annan flygtrafik, säkra redundanta system inklusive datakommunikation med trafikledning. Resultat och förväntade effekter Förväntat resultat: Att Saab kommer att ta roller i Clean Sky, SESAR samt EU-EDA UAV Traffic Insertion Initiative. Att Saab erhåller nya affärer och avtal inom civilt flyg. Att Saab ökar sina nationella forskningskontakter och samarbeten med internationella företag inom civilt flyg. Att Saab blir en internationellt erkänd partner inom UAV-system, främst automatisering, säkerhetslösningar, kommunikation och informationsutbyte. Uppläggning och genomförande Projektet kommer ha en styrgrupp med representanter från Saab AB och Luftfartsverket.Abstract: TGoals/targets The project aim is to contribute to new business within the civil aircraft area, as subcontractor of system solutions for more intelligent and environmentally friendly flight. The project intends to develop and demonstrate, in simulations and tests, key technologies for future civil manned and unmanned aircraft and air traffic control. The objective is to develop and demonstrate technologies within two areas. Within electrical system, we will demonstrate architecture and principles for electrical system solutions for onboard energy efficient systems such as Electro Impulse De-Icing and power electronics cooling. Within air traffic demonstration 2020 we will show simulations and in some cases demonstrations in manned aircraft regarding decision support/automation for lower fuel consumption and increased safety, system to sense and avoid flying objects, safe and redundant system solutions, including data communication with air traffic control. Result and effects Expected results are: Saab will take roles in Clean Sky, SESAR and EU-EDA UAV Traffic Insertion Initiative. Saab will acquire new business and contracts within the civil aircraft area. Saab will increase the national research contacts and cooperation with international companies in civil airspace. aab will be an internationally recognized partner for UAV systems, especially within automatization, safety solutions, communication and information exchange.
Item type:

Powered by Koha