VTI National Transport Research Database

Körkort med villkor automatväxellåda - finns det skäl och möjligheter att underlätta körkortsprocessen

  • Forward, Sonja
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-12-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/102977
Subject(s): Online resources: Abstract: Körkort med villkor automatväxellåda – finns det skäl och möjligheter att underlätta körkortsprocessen? 1. Bakgrund. Andelen nya bilar med automatisk växellåda har kontinuerligt ökat och är nu 45 %. Det mesta tyder på att denna andel kommer att fortsätta att öka. Den övergripande frågan är om det ligger i allas intresse att underlätta ett körkortstagande med automatväxlade bilar, och på samma gång göra det väsentligt lättare att ”släcka” ett villkor för automatväxellåda, eventuellt med sikte på att ta bort detta villkor i det internationella regelverket på längre sikt. Hypotesen är att utbildning, prov och tiden efter provet underlättas om personen tränas, provas och gradvis får vana utan att behöva lära sig den manuella växellådans alla processer. Man kan förvänta sig en ganska kraftigt förkortad utbildning, större sannolikhet för att klara körprovet och framförallt så får man en säkrare förare under den period man är ovan, genom att man inte behöver distraheras av den manuella växellådan. Man får därmed bättre förutsättningar att få en bättre uppmärksamhet vilket bör gynna läsning av trafiksituationerna. En viktig fråga är om körkortstagandet kan underlättas och samtidigt ge lika eller bättre trafiksäkerhet? Kan förkortad utbildningstid påverka negativt, eller kan minskat fokus på manövrering ge större utrymme i körkortsutbildningen för ökat fokus på andra trafiksäkerhetsaspekter? Vidare är hypotesen att en övergång till manuell växellåda kan ske senare när viss körvana har uppnåtts, på ett enkelt sätt. Detta kan exempelvis vara någon enstaka körlektion. Projektets omfattning. Projektet innehåller statistiska analyser, intervjuer och en enkätstudie. 2. Beskrivning av delprojekten Beskrivning av delprojektenBeskrivning av delprojekten Beskrivning av delprojekten Beskrivning av delprojekten Beskrivning av delprojekten Beskrivning av delprojekten Beskrivning av delprojekten. Nedan följer en mer detaljerad presentation av varje fas med beskrivning av syfte, genomförande, tids- och kostnadsplan. 2 2.1 Kunskapsöversikt. Syftet med kunskapsöversikten är att ta del av erfarenheter från länder utanför Sverige. Det övergripande syftet med denna del är att lägga en grund för det fortsatta arbetet med projektet genom att säkerställa att forskningsfronten inom relevanta delområden är känd. Litteratursökningen genomförs med hjälp av VTI:s bibliotek som har en mycket hög kompetens när det gäller att hitta relevant forskningslitteratur. 2.2 Trafiksäkerhetsläget. Syftet med denna delstudie är att testa hypotesen att ungdomar (18-25 år) som kör bilar som är automatväxlade är inbladade i färre olyckor än ungdomar som kör manuellt växlade bilar. Denna studie utgår från olyckor registrerade av Försäkringsbolagen. Därefter kopplas registreringsnummer till TRA@transportstyrelsen.se uttagssystem där vi kan få in-formation om bilens bilmodell, årsmodell och växellådstyp. Analyserna kommer att täcka de senaste fem åren. 2.3 Körkorts- och provstatistik. Syftet med denna del är att undersöka om det finns en signifikant skillnad i tid och kostnad det tar att lära sig att köra i en automatväxlad kontra en manuellt växlad bil. Får det någon effekt på totalkostnad för körkortstagare som först tar körkort med automatväxlad bil och sedan senare häver villkoret. Ett annat viktigt syfte är att undersöka om mängden vidareutbildning från automat- till manuellt växlad bil om en körkortstagare haft körkort med villkor automat i 6 månader, 12 månader, 24 månader innan han/hon övergår till att köra manuellt växlad bil för godkänt körprov påverkas. Denna statistik tas fram med hjälp av STR och trafikskolorna. Statistik över antal ge-nomförda prov innan godkännande både med manuell och automatväxlad bil kommer även att tas fram. 2.4 Enkätundersökning. Syftet med enkätundersökningen är att fördjupa kunskaperna om hur man ser på att ta körkort med automatväxlad bil. Idag saknas detaljerade kunskaper om vilka som tar körkort med automatväxlad bil men också hur man ser på ett sådant körkort. En enkätundersökning bland nya körkortsinnehavare kan ge svar på en hel del viktiga frågor i detta sammanhang. I urvalet kommer både de som tagit sitt körkort på detta sätt och de som inte gjort det att ingå. 3. För att få ett tillräckligt stort urval föreslås ett utskick till hälften av alla som under 2014 valde automat (2000 stycken) och samma antal till de som valde att köra en manuell bil, detta innebär att det totala urvalet blir 4000 nya förare från hela landet. Urvalet dras slumpmässigt och riktar sig till personer som övningskör privat och på trafikskola. En inbjudan skickas till urvalet per mail som även innehåller en länk till en webbenkät. Påminnelser till de som inte svarat skickas två gånger. I enkäten kommer frågor som har att göra med deras attityd till att köra en bil med automat men också om det finns något som skulle kunna öka deras intresse. Eftersom det finns anledning att tro att de som idag väljer att ta körkort med automatväxlad bil kan ha svårt att hantera en manuell växellåda kommer även en rad olika bakgrundsfrågor att ingå i enkäten. 2.5 Intervjustudie riktad till elever, trafikskolelärare och förarprövare om uppgradering från automat till manuell. Syftet med denna del är att undersöka varför man uppgraderar sig från automat till manuell och hur det gick till. Ett annat viktigt syfte är att undersöka om utbildningstiden för de som väljer att köra en automatväxlad bil blir snabbare eller om ett minskat fokus på manövrering leder till en fördjupad kunskap om olika trafiksäkerhetsaspekter. Urval och genomförande: Ett tiotal strukturerade intervjuer kommer att genomföras med elever som uppgraderat sig från automat till manuell, trafikskolelärare och förarprövare. Avrapportering sker i VTI:s rapportserie ”VTI-rapport” med tillhörande kvalitetsgranskningsprocedur.
Item type:

Powered by Koha