VTI National Transport Research Database

Sambanden mellan livsstil, urban morfologi och resebeteende (Linkages between lifestyle, urban morphology and travel behaviour)

  • Adolphson, Marcus
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-12-01 -- 2020-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2015/105481
Subject(s): Abstract: Urban morfologi har förts fram som ett instrument för att uppnå hållbarhet. I regionala och kommunala planeringsdokument för Stockholm är det ett uttalat mål att genom minskade transporter och ökad andel gång, cykel och kollektivtrafik kraftig minska utsläpp av växthusgaser. I detta syfte, samt att skapa en hållbar utveckling i övrigt, betonas en blandad, tät och integrerad stad. Befintlig forskning uppvisar dock lågt förklaringsvärde avseende dessa relationer. Då Stockholm speglar den globala trenden med ökade agglomerationer, ökad ekonomisk specialisering, ökad mångfald av livsstilar, och dessutom kännetecknas av en avreglerad marknad för offentlig service, är utfallet, med avseende på t ex minskade transporter, av en blandad tät stad på grannskapsnivå osäker. Påverkan av livsstilsattityder är okänd. Avsikterna är här att, 1, analysera relationerna mellan resebeteende, livsstil, socioekonomiska attribut och urban morfologi, 2, analysera urban morfologin med avseende på förutsättningar för ett hållbart resande, och 3, tydliggöra potentialer för urban morfologiska utveckling i syfte att stödja ett hållbart resande. Studieområdet är Stockholms län. Livsstilar, urban morfologi och resebeteenden är i fokus. Metoder avsedda att användas är intervjuer, enkätundersökning, rumslig analys och regressionsanalys. Resultaten kommer att kommuniceras med planeringsorgan och kan bidra till att utforma framtida riktlinjer för urban morfologi i komplexa storstadsregioner.Abstract: Urban morphology has been put forward as a device in achieving sustainability. In the Stockholm region transport accounts for a substantial part of the green house gases. In contemporary planning documents spatial goals regarding a mixed urban environment, urban density, etc. are emphasized in order to decrease transports and promote walking, cycling and public transport modes. Contemporary urban research expose insufficient explanatory value regarding the relation between travel behaviour (mode and length) and urban morphology. In a socially and economically specialized metropolitan region as Stockholm urban design on neighbourhood level might have a minor influence on travel behaviour. The influence of life style is unknown. The intentions are here to, 1, analyse the relationship between travel behaviour, lifestyle attitudes, socio-economic characteristics and urban morphology, 2, analyse urban morphology with respect to the conditions for sustainable travel behaviour, and 3, clarify potentials for urban morphological changes in order to support sustainable travel behaviour. The study area is Stockholm County. Lifestyle, urban morphology and travel behaviour are in focus. Methods to be used are interviews, questionnaire, spatial analysis and regression analysis. Results will be present in form of explanatory factors´degree of influence on travel behaviour. These results will contribute to formulate future guidelines for a sustainable urban morphology.
Item type:

Powered by Koha