VTI National Transport Research Database

SAFT 1 Simulering av Atmosfär och Flygtrafik för en Tystare omvärld – Fas 1 förstudie (SAFT 1 Simulation of atmosphere and air traffic for a quieter environment – Phase 1 pilot study)

  • Tengzelius, Ulf
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-11-01 -- 2016-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2015/105433
Subject(s): Online resources: Abstract: I det samlade utvecklingsprojektet SAFT föreslås på sikt uppbyggnad av en beräkningsmiljö som tillåter generell simulering av bullerexponering från flygtrafik med avseende på flygplanstyp, flygbanor, flyg-/motortillstånd och vädersituation. I denna första fas planeras dels: a) En förstudie - SAFT1- framtagning av specifikationer för en beräkningsplattform SAFT, vilket beskrivs nedan i detta förslag, samt dels: b) Etablering av och inledande beräkningar med en begränsad SAFT-testA beräkningskod som tillåter inledande studier bl.a. av anflygningvinkelns inverkan på bullernivåer. Denna del är till största delen planerad att genomföras inom systerförslaget ”Brantare”. Det långsiktiga syftet med SAFT är: 1. Att etablera ett beräkningsverktyg som möjliggör simulering av bullerutbredning och bullerexponering från såväl individuella flyghändelser samt över tid i bebyggelse och naturområden med avseende på typiska, rådande eller prognostiserade vädersituationer. Konceptet syftar till att innefatta möjlighet till studier av kopplingen mellan flygoperationer och resulterande buller generellt, d.v.s. inverkan av flygbanor, inflygningsvinkel, motorpådrag och andra operationella frågor. (Det ska noteras att syftet här inte är att ersätta INM, ECAC doc 29 eller liknande s.k. integrerade metoder utan ska snarare ses som ett komplement till dessa, vilka i grunden är framtagna för samlad flygtrafik över längre tidsperioder, typiskt över ett år). 2. Med SAFT är siktet dessutom inställt på att skapa ett beräkningsprogram som utgör en ”stomme/ryggrad” för möjlig implementering av tidigare och kommande resultat och metoder inom luftfartsrelaterad bullerforskning. Genom detta steg förväntas bättre framtida förutsättningar skapas för utnyttjande, tillgänglighet och förvaltning av relevanta forskningsresultat. Nytta: Genom studier genomförda med stöd av SAFT bedöms möjliga vägar till reduktion av flygbullerexponering eller upplevd bullerstörning kunna identifieras. I förlängningen bör detta leda till att myndigheter, verksamhetsutövare och berörda kring flygplatser stärkta kan möta och påverka svensk luftfarts framtida buller- och miljöfrågor. Angreppssätt: En av utgångspunkterna för att bygga upp den tänkta simuleringsmiljön är att kombinera erfarenheter från ett nyligen driftsatt system för artillribullerprognoser (atmosfärs- och bullerprognoser timme för timme 1-2 dagar framåt) med flygtrafikspecifik funktionalitet, samt specifikationer för in- och utdata relaterat till flygrörelser. I syfte att få en mycket snar återkoppling på tankar och idéer initieras kodning av SAFT-testA så fort det är möjligt (”upside-down approach”) Viktiga delsteg: Litteraturstudie av tidigare ansatser och etablerade simuleringsverktyg1 för flygbuller med fokus på: hantering av flygbanor, vald metodik för källmodellering, ljudutbredning samt koppling till atmosfärsförhållanden. Specifikationer för beräkningsprogrammet SAFT-testA tas fram tillsammans med föreslaget systerprojekt ”Brantare”. Dessa specifikationer berör bl.a. Specifikationer för kommande SAFT beräkningsmiljö (i detta arbete bedöms även om berörd funktionalitet är möjlig att utnyttja redan i SAFT1/Brantare). Rekommendationer och förslag till fortsatta studier med ett i framtiden etablerat SAFT-system. Brister i kunskapsläget identifierade i SAFT1 och Brantare. Förslag till att fylla dessa luckor inför uppbyggnad av ett SAFT-system för flygbuller. Kommunikation/spridning av resultat. Möjligheter för utomstående att köra koden bedöms– begränsad webbversion öppen för allmänheten? Möjliga kommunikationsvägar för bullerprognoser från verksamhetsutövare och myndigheter. Funktionalitet/kopplingar övrigt. Förslag på framtida studier. Förslag på möjliga partners i ett fortsatt SAFT: Förutom Swedavia och andra ansvariga för driften av svenska flygplatser är SMHI på sikt nödvändiga som leverantör av meteorologiska data samt önskade också för deltagande på meteorologimodelleringssidan.
Item type:

Powered by Koha