VTI National Transport Research Database

Utveckling/implementering av system för hållbarhetsdeklarering av infrastrukturprojekt (Development/implementation of assessment systems for improving sustainability in civil engineering projects)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-12-01 -- 2018-12-30 Registration number:
  • Trafikverket 2015/101873
Subject(s): Abstract: Som ett led i Trafikverkets arbete för att skapa ett tydligare och mer målinriktat miljöarbete initierades år 2011 ett utvecklingsprojekt kallat Utveckling/implementering av hållbarhetsmärkning av infrastrukturprojekt. Syftet med projektet (som har pågått under åren 2011-2014 inom ramen för FOI portfölj 1) har varit att utveckla en metod för att inom tre fokusområden; klimat/energi, farliga ämnen och biologisk mångfald kunna hållbarhetsmärka infrastuktur i Sverige. Projektet som helhet utgick till stor del från EPD-systemet, ett internationellt informationssystem för att objektivt beskriva miljöegenskaper hos varor och tjänster i ett livscykelperspektiv där redovisningen görs i form av tredjepartscertifierade miljövarudeklarationer (EPD:er). Inom de tre fokusområdena har förslag till metodik för att bättre kunna planera, styra och följa upp nivåer och förbättringsåtgärder i planprocessen och inför upphandling av entreprenad samt för att kunna kvantitativt deklarera resultat i färdigställt projekt i en EPD tagits fram. Förslaget för delområde klimat/energi har inom ramen för projektet testats praktiskt i några investeringsprojekt på VO IV och PR och kommer nu att till stora delar implementeras i verksamheten, men inom de övriga två delområdena krävs en fortsatt utveckling av metoderna. Detta har till viss del gjorts under 2014 och början av 2015 i ett mindre fortsättningsprojekt. Inom ramen för delprojektet Biologisk mångfald har arbetet fokuserats på att utveckla en indikatorbaserad modell för att mäta påverkan på biologisk mångfald som ett infrastrukturprojekt kan ha. Modellen bygger på sex påverkanskategorier: Barriäreffekter, Trafikdöd, Störning, Biotopförlust, Nya naturvärden samt Invasiva arter. Fortsättningsprojektet syftar till att i) testa modellen för påverkanskategorin Barriäreffekter i fiktivt/fiktiva projekt ii) utveckla ett förslag på indikatorer för övriga påverkanskategorier, iii) testa modellen för påverkanskategorierna Barriäreffekter, Habitatförlust och Störningar i skarpa projekt inom ramen för Trafikverket Investerings verksamhet, samt iii) justera modellen utifrån resultaten av testen. Inom ramen för delprojekt Farliga ämnen har förslag på en arbetsmetodik tagits fram vilken innebär att kemikaliekalkyler som mäter aspekten farliga ämnen upprättas i olika skeden. Arbetsmetodiken följer den metodik som används vid upprättande av klimatkalkyler inom Trafikverket. Arbetsmetodiken ansluter också till Trafikverkets befintliga arbetssätt för kemiska produkter, material och varor. Vidareutveckling av modellen innebär i ett första steg att testa de framtagna metoderna i ett antal pilotprojekt för att utvärdera, anpassa och utveckla funktionaliteten. I nästa steg utreds hur framtagna prestandamått kan användas för att styra val av produkter i tidigare skeden i investeraprocessen.Abstract: As part of the Swedish Transport Administration's efforts to create a clearer and more focused environmental work, a research project called Development/Implementation of sustainability assessment of infrastructure projects was initiated in 2011. The purpose of the project (which were undertaken 2011 to 2014 under the FOI portfolio 1) has been to develop a sustainability assessment method for three focus areas; climate/energy, hazardous substances and biodiversity. The overall project emanated largely from the EPD system, an international information system to objectively describe the environmental characteristics of goods and services in a life cycle perspective where statements are made in the form of third-party certified environmental product declarations (EPD). Within the three focus areas a proposed methodology to better plan, manage and monitor levels and improve the planning process have been developed. The methodology also serves as a guide to procurement of construction and to quantitatively declare the results of the completed project in an EPD. The proposal for the focus area climate/energy has been tested in a few road and railway projects and will now be largely implemented in the normal work procedures, but for the other two focus areas, continued development of the methods will be necessary. This has partly been done during 2014 and the beginning of 2015. Within the framework of focus area Biodiversity work has focused on developing an indicator-based model for measuring the impacts an infrastructure project may have on biodiversity. The model is based on six impact categories: Barrier effects, traffic mortality, Disturbance, Habitat loss, New habitats and invasive species. This continued project will aim to i) test the model for the impact category Barrier effects in fictional/fictitious projects ii) develop a proposal on indicators of other impact categories, iii) test the model for the impact categories Barrier effects, Habitat loss and interference in ongoing infrastructure projects, and iii ) adjust the model based on the results of the tests. Within the framework of focus area Hazardous substances a methodology has been developed which involves chemical calculations that measure the aspect dangerous substances established in different phases. The work methodology follows the methodology used in the preparation of climate calculations in the Swedish Transport Administration. The work methodology also connects to the Transport Agency's existing practices for chemicals, materials and products. Further development of the model involves as a first step to test the developed methods in a number of pilot projects to evaluate, adapt and develop the functionality. The next step is to determine how the developed performance measures can be used to control the selection of products at earlier stages of the investment process.
Item type:

Powered by Koha