VTI National Transport Research Database

The interplay between infrastructure and automated vehicles - a pre-study (Samspelet mellan infrastruktur och automatiserade fordon – en förstudie)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-12-01 -- 2016-01-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/100129
Subject(s): Online resources: Abstract: Det finns flera faktorer som driver på utvecklingen mot automatiserade fordon. En ökande befolkning och urbanisering med trafikinfarkter som följd gör dagens transportsystem ohållbart. Lägg där till att 90 % av trafikolyckor är kopplade till föraren samt att vi ser en ökad önskan om personlig mobilitet och konstant uppkoppling. Detta är utmaningar som automatiserad körning kan bidra till att lösa. Det finns ett stort antal projekt inom området automatiserad körning, både inom forskning och utveckling. Några exempel är Drive Me projektet där Volvo cars kommer att ha 100 fordon körande i en slinga runt Göteborg 2017, Volvo cars har redan visat förarlös parkering, Tesla har lanserat funktionen ”Autopilot” som gör bilen självkörande i vissa situationer. Givet den snabba utveckling som pågår är det viktigt att klargöra den roll infrastrukturen spelar för automatiserad körning och hur samspelet mellan infrastruktur, förare och fordon ska se ut. Automatisk körning kommer att ställa krav på infrastrukturens status, t ex: * Vägen måste ha en grundstandard som tillåter automatisk körning. Det kan handla om antal körfält, möjlighet till att stanna säkert (P-platser etc.), skyltning, ITS-utrustning, etc. Alla vägar kommer således inte att vara tillåtna för automatisk körning; * Den aktuella situationen på vägen måste tillåta automatisk körning. T.ex. vid dålig väderlek, hög trafikbelastning, vägarbeten, defekt vägutrustning/vägmarkering, oplogade vägbanor etc., kanske inte automatisk körning ska vara tillåtet; * Väghållaren bestämmer grundläggande fordonsbeteenden för automatisk körning. Beroende på förhållanden kan väghållaren t.ex. bestämma om automatisk körning ska tillåtas och i så fall vilken maxhastighet och/ eller minimiavstånd till framförvarande fordon som gäller för automatisk körning. Det kan ju skilja t.ex. mellan sommarväglag och vinterväglag på vad som är lämpligt; * Kompatibilitet mellan infrastruktur och fordon. Automation i transporter kommer ju att utvecklas och uppgraderingar bli nödvändiga. Således kommer infrastrukturen (inklusive ITS) ha en viss version av automation. Olika fordon kommer att ha olika versioner av automation. Om infrastrukturen har version TrV2.0 kanske det inte går att köra med Volvo1.3 eller Bosch1.1, utan det krävs nyare versioner. Ovanstående kommer att ställa krav på kontinuerlig monitorering: * Slitage på väg och vägutrustningar; * Funktion av ITS; * Väder/väglag; * Trafik; * ID och status på fordon (t.ex. automationsversion); * Etc. En potentiell möjlighet är att fordonets sensorer bidrar till att samla data om infrastrukturens beskaffenhet. Det kommer också att behövas tas fram ett beslutssystem som hanterar beviljande av automatisk körning och hur den ska utföras. Här finns många frågor; Hur ska det administreras? Hur sker kommunikationen mellan förare, fordon och infrastruktur? Är det t ex broadcast eller handskakning? Hur ser kommunikationsstödet ut? Här finns fler frågeställningar att identifiera. Det är även troligt att vägar som tillåter automatisk körning kommer att behöva certifieras. I detta projekt samarbetar SP och VTI. SP har kompetens inom fordonselektronik och funktioner samt ITS -intelligent transport system medan VTI besitter kompetens inom väg och vägutrustningar samt drift och underhåll av dessa.Abstract: Given the rapid developments within the automation of vehicles underway, it is important to clarify the role infrastructure plays for automated driving, and how the interaction between infrastructure, driver and vehicle should look like. In this pre-study the aim is to gather an overview of state-of -the -art internationally concerning the interplay between infrastructure and automated vehicles, how other countries are dealing with this challenge, major ongoing projects in the area, the need for knowledge building and the identification of the specific challenges in terms of technology and regulations that must be addressed going forward.
Item type:

Powered by Koha