VTI National Transport Research Database

Säkerhetsklimat vid flygplatser (Airport safety climate)

  • Ledin, Anders
  • Swedavia AB, Svenskt företag eller organisation, 556797-0818
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-01-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/99259
Subject(s): Online resources: Abstract: Bakgrund. Säkerhet vid flygplatser bygger i stor utsträckning på att verksamheten sker enligt tydliga procedurer, med kunskap och noggrannhet och med hög grad av koordinering av olika moment och aktörer. Detta ställer i sin tur höga krav på de formella säkerhets- och kvalitetssystemen. Men flygsäkerheten påverkas även av individuella och sociala fenomen. De sociala förutsättningarna handlar om hur sociala normer ser ut och utvecklas på arbetsplatsen. Här blir fenomen som säkerhetskultur och säkerhetsklimat betydelsefulla. Projektets mål är att utveckla och implementera två verktyg för att mäta säkerhetsklimat vid flygplatser, det ena riktat mot Flygsäkerhet (Safety) och det andra mot Luftfartsskydd (Security). Dessa verktyg ska sedan användas för att kartlägga förbättringsområden och vara ett stöd i det ständiga arbetet med att nå och upprätthålla en god säkerhet vid flygplatserna. Utvecklingen har skett i flera steg med början i en genomgång av befintlig forskningslitteratur i ämnet. Aspekter som kunde påverka säkerhetsklimat diskuterades i fokusgrupper från flygplatser och ett antal dimensioner med tillhörande frågor formulerades. Dessa frågor testades i en expertpanel, och utvecklades därefter vidare till en testenkät som skickades ut till ett urval medarbetare. Svaren analyserades med statistiska metoder för att se om de formulerade dimensionerna höll ihop. Analysen resulterade i en förfinad enkät där många överflödiga frågor kunde tas bort. På samma sätt gjordes sedan en andra iteration för att få fram den skarpa enkäten inför fullskalemätning. Leveranser. Projektet medför en kompetensuppbyggnad inom fältet Säkerhetskultur och Säkerhetsklimat för flygplatsernas organisationer, både internt för Swedavia, men även för samarbetsorganisationer såsom marktjänstleverantörer och bevakningsentreprenörer m.fl. Samtidigt fås en nationell vetenskaplig förankring mellan flygplatserna och akademin inom detta forskningsområde. Utvecklingsfasen av projektet kommer att avhandlas i rapporter där metoder, resultat och valideringar presenteras. De primära leveranserna från projektet är två enkätverktyg APSACQ (Airport Safety Climate Questionnaire) resp AIRSECQ (Airport Security Climate Questionnaire). Till enkäterna skapas analysverktyg för att ur genomförda enkäter kunna ta fram analysrapporter för deltagande organisationer. Efterhand som mätningar sker kommer en referensdatabas att byggas upp för att kunna följa utvecklingstrender, lokala variationer, påverkan från förändringar i verksamhet och omvärld osv.
Item type:

Powered by Koha