VTI National Transport Research Database

Internationell jämförelse av Trafikverkets kalkylprinciper rörande anläggning för tjänster (International comparison of the Swedish Transport Administration's calculation principles regarding service facility)

  • Carlsson, Sven
  • Acando Consulting AB, Svenskt företag eller organisation, 556563-0554
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-09-30 -- 2016-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/83108
Subject(s): Online resources: Abstract: Trafikverket (TRV) ansvarar för statens spåranläggningar. Det är viktigt för TRV att ha en korrekt avgiftssättning för användandet av sina spår så att man inte bryter mot EU-direktiv eller svensk lag, framförallt konkurrenslagstiftningen. Det nya EU direktivet anger att anläggning för tjänst skall avgiftsättas enligt självkostnadsprincipen (art 31.7, prissättning tjänsteanläggningar). TRV har låtit analysera en ny kalkylprincip, baserat på självkostnad, vilken innebär att de totala avgifterna skulle höjas avsevärt från dagens nivå. Även om TRV är säkra i sin analys av självkostnadsnivån medför storleken på avvikelsen att intressenter säkerligen kommer att ställa sig frågande till avgiftshöjningen. Det vore därför fördelaktigt om TRV kunde validera sin kalkylprincip och avgiftsnivå genom en benchmarking av denna mot andra jämförbara EU-länders tolkningar av det nya EU-direktivet. Frågan blir därför vilka länder är jämförbara med Sverige och hur ser deras avgifter och kalkylprinciper ut? Syftet med projektet är att validera att avgiftsprincipen och -nivån ligger i linje med vad liknande EU-länder tar ut/använder. Utöver detta syftar projektet till att kvalitativt sammanställa hur de utvalda jämförbara länderna har fördelat ägande, tjänster och avgifter kopplade till dessa.Abstract: Swedish Transport Administration (TRV) is responsible for the track installations on the state own network. It is important for TRV to have a correct setting of fees for the use of their tracks so as not to violate EU Directive or Swedish law, especially competition law. The new EU directive states that the system of service fees shall be set according to the cost principle (Article 31.7, pricing service facilities). TRV has allowed analyze a new calculation principles, based on cost, which means that the total fees would be significantly increased from the current level. Although the TRV is secure in its analysis of the self-cost means of deviation that stakeholders will certainly ask questions the fee increase. It would therefore be beneficial if the TRV could validate its calculation principle and the fee level through a benchmarking it against other comparable EU countries' interpretations of the new EU directive. The question therefore becomes what countries are comparable to Sweden and what are their fees and costing principles look like? The aim of the project is to validate that the charging principles and intensity is in line with similar EU countries charge / use. In addition to this, the project aims to qualitatively prepare how they selected comparable countries has distributed ownership, services and fees related to these.
Item type:

Powered by Koha