VTI National Transport Research Database

Bus Rapid Transit kunskapssammanställning med identifiering av forskningsfrågor (Bus Rapid Transit a review with identification of research questions)

  • Kottenhoff, Karl
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2007-09-01 -- 2009-03-31 ; 610000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200701381
Subject(s): Online resources: Abstract: BRT står för en av de intressantaste utvecklingstendenserna av kollektivtrafik internationellt. Kunskapen om BRT, dess egenskaper, utbredning och möjligheter, är i Sverige begränsad. Samtidigt är det inte säkert att BRT fyller samma behov i Sverige som i många länder i t.ex. Sydamerika och Asien. KTH genomför tillsammans med Trivector, trafikföretag och fordonsindustrin en förstudie för att samla kunskap och identifiera forskningsfrågor för framtida utvecklingsprojekt. Följande huvudrubriker kommer att studeras: - BRT-liknande system i Sverige - BRT i världen Benchmarking - Fortsatt behov av forskning och demonstration.Abstract: Bus Rapid Transit (BRT) is maybe the most interesting development for public transport internationally. Knowledge about BRT, it´s features, use and possibilities, are limited in Sweden. On the other hand, it is not for sure that BRT systems fill the same gap in Sweden as in many other countries in for example South America and Asia. KTH together with Trivector, PT companies and the Swedish bus industry will make a pre-study to collect knowledge and identify research questions for upcoming research- and development projects. Seminars and litterature studies will give knowledge on: - BRT-like systems in Sweden - BRT in the rest of the world - benchmarking - Identification of further needs for research, development and demonstration projects.
Item type:

Powered by Koha