VTI National Transport Research Database

Förstudie av system för presentation och positionsuppföljning av fordon på flygplatser (Preliminary study of a system for presentation and position monitoring of vehicles in airports.)

  • Gyllroth, Roberth
  • Örnsköldsvik Airport AB, Svenskt företag eller organisation, 556526-0691
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-11-01 -- 2016-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2015/88444
Subject(s): Abstract: På flygplatserna ansvarar flygtrafikledningen för att det inte finns några fordon eller flygplan på banan i samband med start och landning. Det kan låta enkelt men det är det mest kritiska tillfället där misstag blir ödesdigra och i värsta fall leder till en katastrof/haveri. Problemet kallas Runway Incursion RWYI (intrång på banan). Det finns olika tekniska systemstöd för att hjälpa flygtrafikledningen men dessa är väldigt dyra, därför finns de bara på större flygplatser och i Sverige finns det på Arlanda och Göteborg/Landvetter. I samband med Remote Tower Service/RTS som Sverige introducerar först i världen 21 april 2015 så har Örnsköldsvik Airport ett tekniskt systemstöd elektroniskt FPB (Flight Planning Board) tillgängligt. Det som saknas är att få in fordonens position på ett sätt som inte kräver markrörelseradar eller motsvarande installerat på flygplatsen. I kommande regelverk (TSFS - EU regelverk) ska alla tillfartsvägar till banan ha trafikljus som ska styras från flygtrafikledningen, detta kommer att vara mycket kostnadsdrivande för flygplatserna. Kan man med detta system hitta en lösning som är minst lika säker som att stå upp till kommande regelverk kommer kostnaderna för flygplatserna att minska avsevärt. Flygtrafikledningen kommer med detta system även att ha full kontroll på var fordonen befinner sig inom hela flygplatsområdet och bansystemet. I fordonet monteras ett ljud- och ljussystem som kommer att varna fordonsförare när fordonet har passerat en otillåten position utan tillstånd från flygtrafikledningen. Genom utveckling av flygplatsers utformning och infrastruktur men också informationshantering och gränssnittet mellan människa och maskin kan man öka flygsäkerheten även på marken. Många fordon och maskiner är i bruk på en flygplats och de ska föras fram och förhållas till såväl flygplan och andra fordon som människor. Det går att identifiera såväl passiva som aktiva hjälpmedel för att undvika kollision mellan flygplan och markfordon. Passiva hjälpmedel kan omfatta till exempel automatiska guidnings- och varningssystem medan aktiva hjälpmedel innebär olika slags beslutsstöd för fordonsförare och pilot. Flöden behöver analyseras och utvecklas för att finna metoder för säkrare miljöer. I takt med att stödsystem utvecklas för specifika ändamål bör dessa också integreras i ett harmoniserat gränssnitt enligt ”best practicies” mellan människan, systemet och metodiken. Det finns också behov av utveckling av operativa metoder för ökad eller bibehållen säkerhet, till exempel reparation av rullbana vid full trafik, koncept och system för framförande av fordonstrafik på marken, förarlösa fordon. Statistik från Runway Incursion(RWYI) i Sverige för perioden 2010-2014: Totalt hade Sverige 457 st. RWYI. Kontakter tagit med Transportstyrelsen, Trafikverket, Saab Aerotech, LFV och ARV. Projektet kommer resultera i en rapport som bland annat kommer svara på följande frågor: * Vilka kommer att vara intresserade av detta system? * Är den nya tekniken möjlig att implementera i RTC-miljö? * Är den nya tekniken möjlig att implementera i vanlig tornmiljö? * Finns det tillgängliga lösningar på utrustning till fordonen? - Om inte, går det ta fram fordonslösningar? * Kommer Systemet att få negativ påverkan på radioutrustning för flyget (EMC – Electro Magnetic Compatibility) * Vilka risker kommer det att finnas? (preliminär system/riskanalys tas fram) * Vilka konsekvenser kan det få? (konsekvensanalys tas fram) Kommande/nya regelkrav: * Kommer den nya tekniken vara tillräckligt säker och göra det möjligt att ersätta stoppljus vid varje tillfart till banan? * Kommer den nya tekniken vara tillräckligt säker för att användas av den som tillhandahåller Apron Management Service (tillhandahåller trafkledning på platta)?
Item type:

Powered by Koha