VTI National Transport Research Database

Styrning i rollen som samhällsutvecklare (Management in the role of community developers)

  • Wittbom, Ewa
  • Stockholms universitet, Universitet eller högskola, 202100-3062
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-01-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/92966
Subject(s): Abstract: I studien ”Att fånga det svårmätbara – en förstudie inom Trafikverket” samt i efterföljande diskussioner har ett behov av att fördjupa kunskaperna om Trafikverkets roll som samhällsutvecklare identifierats. Denna roll är komplex, och den innefattar en mängd frågor som relaterar till ekonomi- och verksamhetsstyrning. Att studera hur Trafikverket fungerar i sitt arbete med transportsystemet i rollen som samhällsutvecklare, och med speciellt fokus på mätbarhet och mätsystem, är intressant både ur teoretiskt och praktiskt perspektiv. Trafikverkets roll som samhällsutvecklare innebär ett antal övergripande utmaningar som förekommer i ekonomi- och verksamhetsstyrning, och som ställs på sin spets i relation till det abstrakta och komplexa begreppet ”samhället”. Genom att fokusera på denna relation kan vi studera följande: - Trafikverkets arbete att förstå det komplexa och mångfacetterade samhället. Här behöver Trafikverket fånga det som är viktigt i samhället för att kunna prioritera och leda sitt arbete på ett effektivt, rättssäkert och demokratiskt sätt. - Trafikverket som en aktiv del av samhället – en byggare och utvecklare. Trafikverket är alltså inte bara en verksamhet som ska fånga, förstå och reagera. Trafikverket är också, genom ansvaret för transportsystemet, med och skapar det samhälle det är en del av. - Interaktionen mellan Trafikverkets arbete mellan att å ena sidan förstå och fånga samhällets transportbehov med hjälp av mätsystem, och å andra sidan att vara medskapare av det samhälle transportsystemet ingår i. Detta har i förstudien diskuterats som ett systems konstitutiva roll, vilket är något som behöver studeras vidare. Utifrån dessa övergripande frågor kommer följande tre delstudier att genomföras: 1. Att förstå och fånga det komplexa – samhället som styrbart objekt. 2. Resursomvandling och värdeskapande – två kompletterande logiker? 3. Leveranskvalitet – perspektiv på resursanvändningAbstract: In the study "to catch the difficult to measure – a preliminary study within the Swedish Transport Administration" and in subsequent discussions have a need to deepen the knowledge about the Swedish Transport Administration's role as community developers been identified. This role is a complex one, and it includes a variety of issues related to business administration. To study how the Swedish Transport Administration works in his mission related to the transport system in the role of community developers, and with a special focus on measurability and measuring systems, is interesting both from a theoretical and practical perspective. The Swedish Transport Administration's role as a social developers means a number of global challenges that occur in business administration, and placed on a head in relation to the abstract and complex concept of "society". By focusing on this relationship, we can study the following: - The Swedish Transport Administration's work to understand the complex and diverse society. Here the authority needs to capture what's important in society in order to prioritize and guide their work in an efficient, legally secure and democratic manner; - The Swedish Transport Administration as an active part of society – a builder and developer. The Swedish Transport Administration is not just a business to capture, understand and react. The authority is also responsible for the transport system, and creates the society it is part of; - The interaction between official work between, on the one hand, to understand and capture the society's transport needs with the help of measuring systems, and on the other hand to be co-creators of the society in the transport system are included in this study have been discussed as a system's constitutive role, which is something that needs further study. Based on these cross-cutting issues, the following three studies will be carried out: 1. To understand and capture the complex – society as governable object; 2. Resource transformation and value creation - two complementary logician? 3. To reach the definied qualities of the transport system - control beyond the efficiency-focused organization?
Item type:

Powered by Koha