VTI National Transport Research Database

Nyttan med åtgärdsvalsstudier (förstudie) (The benefits of Strategic Choice of Measures studies (pre-study))

  • Tornberg, Patrik
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-11-02 -- 2015-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/93221
Subject(s): Abstract: Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) infördes på allvar 2012 i Trafikverket och även hos andra aktörer, som ett nytt inslag i planeringssystemet. Förmågan att tillämpa och utföra ÅVS har ökat sucessivt liksom förmågan att prioritera vilka ÅVS som bör utföras när. Planeringssystemet kommer att fortsätta att utvecklas och det är därför viktigt att ha kunskap om vad tillämpningen av ÅVS i praktiken leder till. Några år efter införandet av ÅVS finns det därför anledning att närmare undersöka nyttan med ÅVS. I denna förstudie utreds förutsättningarna för att genomföra ett större FOI-projekt om nyttan med ÅVS. Syftet med förstudien är att formulera frågeställningar, upplägg och metod för en huvudstudie, även resurser, leveranser, etappindelning etc. Förstudien ska således precisera huvudstudiens syfte, forskningsfrågor, avgränsningar, metod samt förutsättningar för genomförande, inkl förslag till budget och organisation. Förstudien ska särskilt beakta och avgränsa huvudstudien med tanke på följande frågeställningar: * I vilka termer bör och kan nyttan bedömas?; - Kan nytta mätas och bör det mätas? Hur i så fall?; - Hur skapas nytta av ÅVS?; - Vad består nyttan i?; - Förutsättningar och faktorer som leder till god nytta av ÅVS?; * Vad kan ”onytta” handla om? Förstudiens genomförande omfattar följande moment: * Översiktlig genomgång och avgränsning mot tidigare och pågående studier om ÅVS där nytta och måluppfyllelse diskuteras. Denna genomgång omfattar även inhämtande av dokumenterade erfarenheter från det norska systemet med konseptvalgutredningar för att se hur nytta har bedömts i den kontexten; * Intervjuer med ett urval nyckelpersoner i framtagandet av ÅVS-metodiken; * Intervjuer med ett urval processledare med erfarenhet från genomförandet av ÅVS:er; * Fokusgrupp med en intern expertgrupp på WSP med personer som varit involverade i ÅVS er som konsulter; * Genomgång av relevant teoretisk och metodologisk litteratur om bedömning av nytta (nyttoteori, utvärderingsmetodik, mm); * Förankring: Precisering av syfte, frågeställningar och avgränsningar görs i dialog/avstämning med initiativtagaren, förslagsvis chefen för avdelning Nationell Planering m.fl. Förstudien genomförs under okt-dec 2015 av Patrik Tornberg, WSP, i samverkan med John Odhage, KTH, och ska resultera ett förslag till FOI-projekt som kan påbörjas under första halvan av 2016.Abstract: Strategic Choice of Measures (SCM) studies were introduced in 2012 within the Swedish Transport Administration, and also for other actors, as a new part of the planning system. The ability to apply and carry out SCMs has increased successively as well as the ability to prioritise what SCM studies that should be started and when. The planning system will continue to develop and it is therefore important to have knowledge about what the application of SCM studies leads to. A few years after the introduction of SCM studies, there are reasons to closer investigate the benefits of SCM studies. The pre-study will analyse the preconditions for a larger study of the benefits and the scope of such a study. The aim of the pre-study is to formulate research questions, design a larger study including methods, resources, deliveries, stages etc. The pre-study should more precisely formulate the aim of a larger study, its scope, needed budget and kompetences as well as suitable organisation. The pre-study will include following steps: - Study of suitable scope in relation to earlier and on going other studies of SCM where benefits and goal achievement is discussed; - Interviews with a selection of key persons involved in the development of the SCM methodology; - Interviews with a selection of process-leaders with experience frpm SCM-studies; - Focus-group including persons from WSP conslutant company who have been involved in SCM studies as consultants; - Study of relevant literature; - Discussion and revision of the proposal of the larger project.
Item type:

Powered by Koha