VTI National Transport Research Database

Effekterna av avreglering och förändrade anställningsförhållanden för trafikpiloters arbetsvillkor. (The effects of deregulation and changing employment conditions in traffic pilots' working conditions due to stress-related illness, health and safety.)

  • Melin, Marika
  • Karolinska institutet, Universitet eller högskola, 202100-2973
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-11-01 -- 2019-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2015/88441
Subject(s): Online resources: Abstract: Sedan mitten av 2000-talet har avregleringen av den europeiska luftfartsmarknaden fört med sig att anställningsförhållandena för svenska piloter förändrats radikalt. Avreglering, marknadsanpassning och ständiga rationaliseringar i kostnads- och effektivitetssyfte har inneburit en utveckling med ökade arbetskrav och hög förekomst av arbetsrelaterad stress. Tidigare fasta anställningar har inom många flygbolag gjorts om till kontraktsanställningar, och anställningar via bemanningsföretag blir allt vanligare liksom anställningar via bolag med säte i andra länder. Det senare innebär att piloterna varken omfattas av svenska socialförsäkringssystem eller har någon garanterad inkomst. Den här typen av ”social dumpning” är redan vanlig inom sjöfarten, och motsvarande negativa utveckling är nu på gång inom både flyget och åkeribranschen. I både svenska och internationella undersökningar genomförda av olika flygorgan framkommer att många trafikpiloter upplever att de arbetar under stark stress. Enligt Försäkringskassans nyligen uppdaterade statistik utmärker sig pilotyrket genom att vara ett av de yrken som har störst ökning av sjukfrånvaro mellan 2010-2013. Kunskapen om konsekvenserna av de genomgripande förändringar som skett inom flygsektorn är dock mycket bristfällig, och det saknas vetenskapliga studier om hur det här i praktiken påverkar piloternas arbetsvillkor, hälsa och ytterst flygsäkerheten. Både i Sverige och internationellt har pilotfacken oroats över att de osäkra anställningsförhållandena äventyrar flygsäkerheten genom att piloterna på grund av rädsla att förlora jobbet inte sjukskriver sig trots att de är sjuka, inte vågar säga ifrån eller rapportera incidenter och fel. Den empiriska kunskapen om konsekvenserna av de genomgripande förändringar som skett inom flygsektorn är dock mycket bristfällig, och det saknas breda vetenskapliga studier om hur dessa förändringar påverkar piloternas arbetsvillkor, hälsa och flygsäkerhet. Med utgångspunkt i forskning på området avser studien: 1) Undersöka hur de avregleringar och rationaliseringar som genomförts påverkar piloternas anställnings- och arbetsförhållanden. 2) Identifiera vilka arbetsvillkor som primärt utgör riskfaktorer för stress, ohälsa och sjukskrivning. 3) För det tredje undersöks vilka konsekvenser arbetsvillkor och eventuell stressrelaterad ohälsa hos piloterna har för flygsäkerheten. Ambitionen är att utifrån detta kunna utveckla konkreta rekommendationer som verktyg i arbetsmiljö- och flygsäkerhetsarbetet inom trafikflyget. Resultat från studien kommer under projekttiden kontinuerligt att återföras och redovisas till projektets samarbetspartners via möten och rapporter. Den nära samverkan med branschföreträdare ger goda förutsättningar för att resultaten kommer såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan till del. Efter avslutat projekt kommer resultaten att utgöra grund för olika typer av kunskapsförmedling: 1) Vetenskapligt genom att publiceras i svenska och internationella vetenskapliga publikationer, samt genom de forskningsmiljöer som är knutna till projektet och den undervisning som där bedrivs. 2) I praktiken genom att bidra med kunskap som kan utgöra underlag och ligga till grund för utvecklandet av rekommendationer och riktlinjer vad gäller arbetsvillkoren och dess hälso- och flygsäkerhetsmässiga konsekvenser inom trafikflyget. Transportstyrelsen, som är en svensk statlig förvaltningsmyndighet med ansvar bland annat för regelgivning och tillsyn är en särskilt viktig aktör och samarbetspartner här, både vad gäller att nå ut med ny kunskap och att omsätta den i konkret arbetsmiljö- och flygsäkerhetsarbete.
Item type:

Powered by Koha