VTI National Transport Research Database

Distribution på Mälarens inre vattenvägar (Distribution on Lake Mälarens inland waterways)

  • Axiö, Johan
  • Sjöfartsverket, Statlig myndighet, 202100-0654
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-08-01 -- 2016-02-23 Registration number:
  • Trafikverket 2015/84854
Subject(s): Online resources: Abstract: I och med den stora förändring som kommer att ske i distributionsmönstret när bränsledepåerna i Loudden och Bergs stänger omkring 2019-2020 finns ett stort behov av nya hållbara logistiklösningar. Högst sannolikt kommer en betydande del av lagringen av bränslet, en volym på ca 1,5 miljoner ton, att flytta till Södertälje Hamn. En flytt till Södertälje Hamn kommer att medföra att transportavståndet mellan bränsledepå och slutkund kommer att öka vilket medför ett stort antal fler tonkilometer på väg om dagens lastbilsbaserade distribution kommer att kvarstå. Sverige har tagit beslut om att införa EU:s regelverk för inre vattenvägar (IVV) och detta öppnar upp möjligheter att bygga nya logistiksystem som är baserade på inlandssjöfart och förutsättningar finns att flytta över bränsledistributionen till ett IVV-koncept i Mälaren. I tillägg finns även behov av att hitta nya logistiklösningar för bygg och recyclingprodukter i Stockholmsområdet. Projektet avsåg från början att analysera möjligheter till att hitta kombinationslösningar där samtliga produkter ingick, men fick p.g.a. tidsbrist begränsa sig till flytande bränslen. Projektets ursprungliga syfte att undersöka om det är möjligt att flytta över distributionen av flytande bränslen, bygg- och recyclingprodukter från dagens vägtransport till en sjöbaserad logistiklösning på Mälarens inre vattenvägar fick alltså, med hänvisning till den snäva tidplanen, begränsas till det flytande bränslet. Projektet bör betraktas som ett delmål i arbetet med att bygga en affärsmässig och hållbar distributionsmodell som möjliggör en skarp demo för IVV-distribution på Mälaren.Abstract: The major change in the distribution pattern that will occur when the fuel depots in Loudden and Bergs are closing around 2019-2020 will cause an urgent need of new sustainable logistics solutions. The annual volume of liquid fuels is about 1,5 million tons and the storage facilities will most likely be moved to Port of Södertälje. Moving to port of Södertälje means that the transport distance between the fuel depot and receivers will increase significant and this causes a large number of ton kilometres on road if the today truck-based mode of distribution will remain. Sweden has decided to implement the EU regulations for inland waterways (IWW) and this opens up opportunities to build new logistics systems that are based on inland navigation and there will be possibilities to shift the distribution of liquid fuels from road to an IWW-concept in Lake Mälaren. In addition to the liquid fuels there is a need to find new logistics solutions for construction and recycling products within the Stockholm city area. At first it was the projects intention to analyse possible combinations between the different cargo segments, but that turned out not being possible due to lack of time. The project was from the beginning aiming to investigate whether it is possible to shift the distribution of liquid fuels, construction and recycling products from the today on road transportation to a sea-based logistics solution on the inland waterways of Lake Mälaren, but it was only time enough to look into the possibilities for liquid fuels. The project should be considered a milestone in the total work with building a commercial and sustainable distribution model that enables a demonstration of IWW-distribution on Lake Mälaren.
Item type:

Powered by Koha