VTI National Transport Research Database

Energieffektivitet hos beläggningar för tyngre trafik (Energy efficiency of pavement for heavy traffic)

  • Dolk, Ellen
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-10-01 -- 2020-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/89534
Subject(s): Online resources: Abstract: Med allt tyngre transporter växer betydelsen av att ha ett robust och hållbart vägnät för tung trafik och att vägnätet byggs med hänsyn till hållbarhet och effektivitet under hela livslängden. Detta projekt tar fram data och analyser för att utgöra ett bra underlag vid utformning av nya vägar och uppgradering av befintliga vägar för tung trafik. Detta görs genom att jämföra energieffektiviteten hos asfalt- och betongbeläggningar med hjälp av till exempel rullmotstånd- och vägytemätningar samt livscykelanalys. Resultatet kommer att presenteras ibland annat vetenskapliga artiklar, populärvetenskapligt och vid konferenser/seminarierAbstract: With heavier transports growing importance of having a robust and sustainable road network for heavy traffic and that the road network is built with respect to the sustainability and efficiency throughout the life. This project produces data and analyzes to provide a good platform for the design of new roads and the upgrading of existing roads for heavy traffic. This is done by comparing the energy efficiency of asphalt and concrete pavements using such rolling resistance, measuring road surface and LCA. The results will be presented at times other scientific articles, popular science and at conferences / seminars
Item type:

Powered by Koha