VTI National Transport Research Database

Avancerad bedömning av svetsade broar avseende utmattning och sprödbrott - inspektion och återstående livslängd (Advanced assessment of welded bridges for fatigue and brittle fracture - inspection and remaining service life)

  • Kliger, Robert
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-09-25 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/83000
Subject(s): Abstract: Projektet är en fortsättning på tidigare forskning inom området och syftar till att ge en lämplig metod när det föreligger risk för sprödbrott eller utmattningssprickor genom att tillhandahålla en förbättrad strukturell värderingsmetod för svetsade stålbroar. Förslag på relevanta materialtester och icke förstörande provning kommer att tas fram som bygger på komplexitetsnivån på utvärderingen. Indata, både gällande last och bärförmåga, för avancerade brottmekaniska analyser av svetsade detaljer kommer att tas fram. Metodiken kommer att tillämpas och utvärderas på ett verkligt fall Götaälvs bron. Betydelsen av denna bro som en viktig del av transportnätet i Göteborg, och den oron för brons tillstånd ger ett utmärkt tillfälle att undersöka, ändra och optimera den metod som ska tas fram i det här projektetAbstract: In this proposal, a need for action towards improved condition assessment of welded steel bridges is shown. The project is considered a continuation of previous research efforts in the field and aims at providing robust methodology applicable when concerns about bridge failures originating from brittle fracture or fatigue cracking by providing an improved structural assessment methodology for this type of bridges. Proposition of relevant material tests and NDT procedures based on complexity level of assessment, Input data –comprising both load and resistance side data specific to advanced fracture mechanics-based analysis of welded details– will also be provided. The methodology will be applied and evaluated on a real case study, the Götaälv bridge. The importance of this bridge as a vital part of the transportation network in Gothenburg, and the current concerns about the integrity of the bridge and some of its components give an exceptional opportunity to examine, revise, and optimize the methodology to be produced in this project through its application to the case study bridge which its of high local and national interest.
Item type:

Powered by Koha